zápis ze schůze 7.10 2023

Zápis ze schůze osadního výboru osady Okrouhlík ze dne 7.10.2023

Přítomni: pp. Miloš Kratochvíl, Andrea Kratochvílová, Jitka Teichmanová, Martin Vetchý, Jiří Řezníček, Rostislav Cakl, Tomáš Marek, Luboš Novák, Iva Honsová, Zdeněk Kroupa,

Omluveni: p. Kristýna Svítilová, Josef Špát, Milada Bobková, Max Zbořil, František Škrabal

Hosté: p. Petr Hons

 

1/ Schůzi zahájil a řídil předseda Miloš Kratochvíl.

2/ Předseda poděkoval za přípravné práce k osazení pumpy u Marhanovy studánky. Byl dohodnut další postup prací.

3/ Předseda Miloš Kratochvíl dal Lubošovi Novákovi trvalé pověření k jeho zastupování v případě jeho nepřítomnosti.  

4/ Předseda informoval, že jednal se starostou Obce Čížov ohledně nájmu rybníka a dohodl, že obec zatím posečká. Starosta byl informován, že hlavním problémem při případném nájmu jsou peníze. Starosta trvá na tom, že rybolov nebude předmětem nájmu.

Předseda dále navrhl, aby byl případný nájem financován z darů, aby výdaje související s nájmem nezatěžovaly běžný rozpočet spolku. Iva Honsová v této souvislosti navrhla možnost uspořádat benefiční akci pro získávání finančních zdrojů, včetně inzerce, na zvelebování osady, akce by mohly být na fotbalovém hřišti s nabídkou kalendáře, výrobků atd.

5/ K dalšímu jednání s obcí výbor schválil usnesení (9 pro, 1 se zdržel), kterým dal předsedovi mandát jednat se starostou takto:

Výbor souhlasí se smlouvou, ale při nižší ceně než 26.000,- Kč + DPH, za závazek provádění správy a údržby rybníka. Tato správa a údržba nebude hrazena z ročních příspěvků členů spolku.  

Předseda bude průběžně informovat výbor spolku o výsledcích dalšího jednání se starostou Obce Čížov. Termín dalšího jednání bude upřesněn 9.10.2023.

6/ Jitka Teichmanová informovala, že Vojta Škrdla odměnu ve výši 2000,- Kč schválenou za poskytnutí dřeva pro táborák na schůzi 2.9.2023 věnuje jako dar osadě.

7/ Luboš Novák informoval o rozšíření prostoru uvnitř přístřešku na kontejnery a o přestěhování věcí na sporty a dětské závody.

8/ Andrea Kratochvílová předala informaci od Evy Humpolíčkové ohledně vydání nového kalendáře pro rok 2023 s fotkami Okrouhlíku. Plakát s kontaktem pro možnost objednání bude vyvěšen na hlásnici, na vývěsce u Rosti Cakla a v hospodě U Billa.

9/ Příští schůze se uskuteční v sobotu 4.11.2023 v 10,00 hodin.

 

Zapsal: Martin Vetchý