Zápis ze schůze 1.4 2023

Zápis ze schůze osadního výboru osady Okrouhlík ze dne 1.4.2023
Přítomni : pp. Josef Špát, Martin Vetchý, Jitka Teichmannová, Miloš Kratochvíl, Jiří
Řezníček, Rostislav Cakl, Pavel Prokš, Tomáš Marek, Luboš Novák, Milada Bobková
Hosté : pp. Marcela Pátková, Max Zbořil, Andrea Kratochvílová
Omluveni : pp. Jan Prokš, Iva Honsová, Zdeněk Krejčí
1/ Schůzi zahájil a řídil předseda Josef Špát.
2/ Na návrh předsedy byl za člena výboru kooptován Max Zbořil.
3/ Bylo dohodnuto, že další práva k podpisu a přístupy k účtu budou ustanoveny až po
volbách.
4/ V květnu výbor rozešle členům spolku obálky se seznamy členů a orazítkovanou obálku
pro volby do výboru spolku (osadního výboru). Členové spolku obdrží dopis s informacemi o
volbě se seznamem členů jako kandidátů pro volby výboru spolku a rovněž obálku s razítkem
spolku. Členové spolku vyznačí v zaslaném seznamu kandidáty, které volí do výboru, návrh
dají do obálky s razítkem a obálku odevzdají do urny v hospodě. Na veřejné schůzi 9.7.2023
pak budou výsledky volby potvrzeny hlasováním přítomných členů spolku.
5/ Úpravu plochy pod kontejnery je nutné pourgovat u OÚ Čížov.
6/ Předseda výboru kontaktuje Aleše Průchu ohledně nabídky na dokončení zvoničky.
7/ Tomáš Marek podal informace ze zastupitelstva Obce Čížov :
- ohledně správy a provozování rybníka na Okrouhlíku – k správě musí být jmenován
kvalifikovaný správce (5 let praxe + vzdělání),
- ohledně borovice na hrázi je nutné dořešit odpovědnost za případné škody, popř.
prověřit možnosti alternativního posudku a jiné varianty, sestavit v této věci tým.
8/ Je třeba prověřit přístup k datové schránce spolku (heslo), prověří Luboš Novák.
9/ Brigáda pro jarní úklid se uskuteční 15.4. v 9,00 hodin.
10/ Výbor vyslovil poděkování za brigádu u Marhanovy studánky Lubošovi Novákovi a
Milošovi Kratochvílovi.
11/ Miloš Kratochvíl upozornil na nutnost zpevnit u této studánky plochy štěrkem, dopravu
zajistí Milan Man, možnost techniky je nutné dojednat s Františkem Škrabalem.
12/ Výbor členům připomíná povinnost úhrady členského příspěvku 200,- Kč na účet spolku.
13/ Příští schůze se uskuteční v sobotu 6.5.2023 v 10,00 hodin.
Zapsal : Martin Vetchý