OSADNÍ ŘÁD

Tento dokument je velmi důležitý pro soužití na osadě. Uvádíme jej pro dobrou čitelnost nejprve v podobě přepsaného (totožného) textu a následně jeho autentickou podobu schválenou zastupitelstvem Čížova.                                                          

O S A D N Í    Ř Á D

PRO REKREAČNÍ CHATOVOU OBLAST OKROUHLÍK

 

    Obecní zastupitelstvo v Čížově se usneslo na vydání osadního řádu ve smyslu zákona č. 367/1990 Sb. O obcích.

 

    Občané rekreační chatové oblasti a jiní občané, kteří se v této oblasti zdržují, jsou oprávnění k činnosti spojené s rekreací, pokud je tato činnost v souladu s obecně právními předpisy, osadním řádem a pravidly občanského soužití. Při této činnosti nesmějí poškozovat celospolečenské zájmy, ani zájmy a práva jednotlivých občanů a jsou povinni počínat si ohleduplně ve všech směrech, zejména ve vztahu k životnímu prostředí a ostatním spoluobčanům.

 

    V zájmu řádného a nerušeného pobytu v rekreační oblasti, v zájmu dosažení účelu rekreace, jakož i v zájmu společnosti, jsou občané a uživatelé rekreační chatové oblasti zejména povinni:

 

 1. Při výstavbě a údržbě rekreačních objektů dbát na to, aby tyto byly budovány v souladu s vydaným povolením, aby byly řádně udržovány a esteticky upraveny. Nelze provádět žádné stavební úpravy bez příslušného povolení. Všechny pozemky sloužící k rekreaci je třeba řádně a esteticky udržovat.
   
 2. Udržovat čistotu a pořádek nejen na pozemcích vlastních, ale i v okolí rekreační oblasti. Odpadky ukládat pouze roztříděné do kontejnerů k tomu určených. Mimo kontejnery není dovoleno odpadky ukládat. Zdržet se veškeré činnosti, kterou by byl znečištěn terén, půda, voda nebo ovzduší rekreační oblasti.
   
 3. V rekreační oblasti je zakázáno provádět údržbu a mytí motorových vozidel, vypouštění olejů a jiných látek, které by mohly způsobit znečištění povrchových a podzemních vod.
   
 4. Dbát na bezzávadné zadržování a likvidaci fekálií a splašků v souladu s příslušnými odbornými předpisy.
   
 5. Nenarušovat klid nadměrným hlukem motorů, rozhlasových a televizních přijímačů apod. V měsíci červnu, červenci a srpnu používat hlučné motorové a elektromotorové stroje a zařízení pouze v pondělí až pátek od 9°° do 12°° hod a od 15°° do 18°° hod, v sobotu pouze od 9°° do 12°° hod. V sobotu odpoledne od 12°° hod a v neděli celý den hlučné motorové a elektromotorové stroje a zařízení CELOROČNĚ nepoužívat. V ojedinělých a mimořádných případech lze o výjimku požádat PŘEDEM osadní výbor.
   
 6. Dodržovat zásady ochrany životního prostředí, chránit vodní zdroje, zejména zdroje pitné vody, dbát o jejich čistotu a o čistotu jejich okolí. Koupat se jen v místech k tomu určených a neznečišťovat vodu a okolí rybníka. Rybáři jsou povinni dbát zásad ochrany životního prostředí v souladu s příslušnými předpisy.
   
 7. Pitnou vodu ke konzumaci čerpat jen ze zdravotně nezávadných zdrojů.
   
 8. Šetřit a chránit zemědělskou a lesní půdu, vegetaci a zvířenu.
   
 9. Nekácet stromy v lese ani mimo les bez příslušného povolení.
   
 10. Nechovat v rekreační oblasti drobné hospodářské zvířectvo.
   
 11. V osadě není dovoleno volné pobíhání psů, aby tito nerušili a neohrožovali občany nebo lesní zvěř (používat vodítka, v případě košíky). Není dovoleno koupání psů v Horním, Středním i Dolním Okrouhlíku. Každý majitel psa musí zabránit znečišťování osady psími výkaly a tyto musí likvidovat vlastními prostředky.
   
 12. Motorovými vozidly jezdit jen po vyznačených cestách a příjezdových komunikacích. Vjezd a parkování vozidel v areálu osady je povoleno pouze vozidlům, které splňují výjimku v daném omezení. Je nepřípustné omezovat provoz na příjezdových komunikacích nesprávným parkováním. Maximální povolená rychlost po celém areálu osady je 20km/hod

 

Nedodržování osadního řádu bude postihováno podle platných zákonů.

Osadní řád byl schválen obecním zastupitelstvem dne 8.6.2000 a nabývá účinnosti dnem 20.6.2000

 

 

Zástupce starosty obce Čížov:                                                             Starosta obce Čížov: