2.6 2018

Zápis ze schůze osadního výboru osady Okrouhlík ze dne  2.6.2018

Přítomni : pp. Jitka Teichmannová, Josef Špát, Martin Vetchý,  Ivan Škrabal, Milada Bobková,  Rostislav Cakl, Jan Prokš,  Jirka Řezníček, Zdeněk Krejčí, Pavel Chromý, František Tomek, Luboš Novák

Omluveni : pp. Jindra Kočka, Pavel Prokš, Tomáš Marek

Host: p. Zdeněk Kroupa

 

1/ Schůzi zahájil a řídil předseda Josef Špát, přivítal Zdeňka Kroupu jako hosta.  

2/ Úkol opravy studny trvá, je nutné upřesnit materiály

3/ Zajištění úpravy povrchu hráze (boule) trvá.

4/ Jitka Teichmannová podala informaci o stavu účtu. Zhruba polovina osadníků zatím neuhradila příspěvky. Na veřejné schůzi je třeba vyzvat osadníky, kteří dosud nejsou členy spolku, aby se přihlásili.

5/ Ohledně chatařů dosud nepřipojených na kanalizaci nebo nepřihlášených bylo upozorněno, že bude nutné předkládat doklady o vyvážení jímek. Tento fakt by mohl pohnout tyto chataře k přihlášení nebo připojení.

 6/ Byl projednán nepořádek u chat, přes častá upozornění se stav nelepší. Někdo dokonce spotřebovat i materiál určený k posypu komunikací. Bude nutné tento problém opět přednést na veřejné schůzi, kam bude pozván i pan starosta Obce Čížov.

7/ Pan starosta přislíbil instalaci dosud  neumístěného veřejného WC TOY TOY.

8/  Byly projednány další témata k veřejné schůzi osady.

9/  Výbor vyhodnotil akci spojenou s prohlídkou mokřad s panem Mgr. Dvořákem dne 12.5.2018  jako velmi vydařenou s poměrně početnou účastí. Ze strany pana Mgr. Dvořáka byla přislíbena pro další rok obdobná akce v jiné lokalitě u Okrouhlíku. Výbor vyslovil poděkování  Rosťovi Caklovi a Františku Škrabalovi za jejich sponzorské dary – zajištění občerstvení na této akci, a Zdeňku Kroupovi za pomoc s organizací a děkovný dopis Spolku Mokřady. 

10/ Ivan Škrabal vyslovil nespokojenost se změnou počtu vydávaných povolenek ke vjezdu do osady na 2 kusy, navrhl doplnění zákazové značky o dodatkovou tabuli „Mimo dopravní obsluhy“. Na výboru převládly nesouhlasné názory. Rodinné akce lze včas ohlásit obci, když bude více aut. Bylo dohodnuto, že na veřejnou schůzi bude pozván i policista mající na starost Obec Čížov.

11/ Jenina upozornil, že kdo se připojil na kanalizaci a nemá povolení, obec musí hlásit na odbor ŽP. Dál informoval, že výstup z kontroly vyúčtování stočného by měl mít papírovou podobu.

12/Martin Vetchý na magistrátu prověří možnost úpravy cesty od Vysoké.

13/ Příští schůze se koná 7.7.2018 v 10,00 hodin.

 

Zapsal : Martin Vetchý