zápis ze schůze 15.9 2023

Zápis z mimořádné schůze osadního výboru osady Okrouhlík  ze dne  23.9.2023

Přítomni : pp. Miloš Kratochvíl, Josef Špát,  Martin Vetchý,  Jiří Řezníček,  Rostislav Cakl,  František Škrabal, Tomáš Marek, Luboš Novák, Milada Bobková, Iva Honsová, Max Zbořil, Zdeněk Kroupa, Andrea Kratochvílová

Omluveni: pp. Jitka Teichmanová, Kristýna Svítilová

 

1/ Schůzi zahájil a řídil předseda Miloš Kratochvíl. Uvedl, že hlavním bodem mimořádné schůze je projednání návrhu smlouvy o nájmu rybníka.  

2/ V následné diskuzi byly vzneseny námitky proti uzavření této smlouvy zejména s ohledem na finanční náklady spojené s nájmem a údržbou rybníka, vysoce překračujícími roční příjmy spolku, dále s ohledem na povinnosti vyplývající ze zákonů a dalších předpisů při správě vodního díla, dále s ohledem na náročnost na práci jednotlivých chatařů při správě a údržbě rybníka, rovněž s ohledem na ustanovení návrhu smlouvy týkající výkonu rybářství, atd.

3/ Následně zazněla vyjádření, že věc již byla v minulosti projednávána a výboru byl veřejnou schůzí dán pokyn, aby o nájmu s obcí jednal.

4/ K tomu bylo namítnuto, že všechny souvislosti vyplývající z případného nájmu nebyly nikdy předmětem podrobné diskuze, a to ani na výboru, ani na členské schůzi spolku.  

5/ Pro část chatařů je důležitým faktorem možnost rybaření a správy rybaření na rybníku, které je v návrhu smlouvy vyjmuto. 

6/ Vzhledem k obavám části chatařů bylo zdůrazněno, že rybník je podle platného územního plánu součástí rekreační plochy s danými pravidly a regulativy a nehrozí tedy jiné využívání rybníka, než stávající, případným jiným nájemcem.  

7/ Během diskuze byly probírány jednotlivé aspekty případného nájmu, včetně smyslu nájmu a přínosu pro osadu a chataře.

8/ Bylo dohodnuto, že k dalšímu projednávání případného nájmu je nutné s obcí projednat otázku správy rybaření. Schůze byla ukončena bez konečného stanoviska.

 

 

Zapsal: Martin Vetchý