Nová stránka

Zápis ze schůze osadního výboru osady Okrouhlík ze dne  4.3.2017

 

Přítomni : pp.  Josef Špát, Zdeněk Krejčí,  Jitka Teichmannová, Milada Bobková,  Tomáš Marek,  Martin Vetchý,  Luboš Novák, Jan Prokš, Jiří Řezníček, František Tomek, Rosťa Cakl, Ivan Škrabal, Pavel Chromý

Omluveni : p. Pavel Prokš

Host : p. Luboš Bobek

 

1/ Schůzi zahájil a řídil předseda Josef Špát.

2/ Ohlášení akcí v osadě na rok 2017 bylo již předáno obecnímu úřadu, úřad se zatím nevyjádřil.

3/ K provozu ČOV bylo konstatováno, že od roku 2012 nebyl vyvezen septik, což je v rozporu s provozním řádem. Další informace jsou u bodu 9/.

4/ Dopis obci ohledně stočného nebyl zatím odeslán, Jenina Prokš předá Tomáši Markovi zbývající podklady.

4/ Osadní výbor doporučil připravit výzvu k jarnímu úklidu osady, aby byla hojná účast chatařů.

5/ Pro operativní potřeby osadního výboru připraví Martin Vetchý plán osady se jmény vlastníků chat.

6/ Výbor doporučil, aby spolek požádal o zapojení do plánované akce vodovodu z vrtu Obce Čížov pro přípojku do osady.

7/ Zdeněk Krejčí seznámil výbor s návrhem plánu akcí pro léto 2017, následovala diskuze k jeho upřesnění.

8/ Výbor konstatoval, že je nutné zajistit pro osadu biologický kontejner.

9/ Luboš Bobek podal obsáhlou informaci o provozu ČOV chatové osady, kde v současné době vykonává funkci správce. Zrekapituloval historii provozu a popsal technologii ČOV. Zdůraznil, že povolené limity pro provoz nebyly nikdy překročeny, stanovené normy jsou dodržovány. Vede se provozní deník, který je jednou za 3 měsíce kontrolován krajskou hygienickou stanicí, vše dobře vychází, jsou prováděny kontroly jak na přítoku do ČOV, tak i na odtoku. Z poslední kontroly vyplývalo doporučení 1 x ročně provést vyvezení septiku. Za poslední 4 roky nebyl septik vyvezen, obec na žádost Luboše Bobka souhlasila, že septik vyveze. Osadní výbor poděkoval Luboši Bobkovi za obsáhlou a podrobnou informaci a pečlivou práci při údržbě ČOV a za jeho úsilí, aby vše probíhalo v souladu s provozním řádem ČOV.

10/ Příští schůze bude 1.4.2017

 

 

Zapsal : Martin Vetchý