10.7.2016

                               Zápis z členské schůze 

 

Spolku Osada Okrouhlík,

IČ: 03968863,

 

Konané dne 10.7.2016

 

U Hospody u Billa, Čížov č. ev. 1

 

 

Dle pozvánky zaslané osadním výborem

 

Přítomní: dle přílohy – seznamu účastníků členské schůze (příloha č. 1 zápisu)

 

 

1) Zpráva předsedy osadního výboru

 

Předseda (šerif) nejprve shrnul aktuální dění: 

www stránky spravoval Jiří Tomek, který se zavázal předat v krátké době přístupové údaje Jiřímu Řezníčkovi. 

Šerif ocenil dlouhodobý příspěvek Zdeňka Krejčího pro osadní dění.

Konstatoval, že byla provedena oprava rybníka a poděkoval obci za finanční zabezpečení této opravy. 

Rostislav Cakl předal obci Osadní řád v elektronické podobě pro účely případných novelizací. 

Šerif zabezpečil pro obec seznam chat, majitelů či uživatelů s aktuálními kontakty. 

Obec zabezpečuje kontejner na bioodpad nedaleko hospody, byl by vhodný i na druhé straně hráze. 

Na hrázi byly vykáceny břízy a místo je používáno jako parkoviště, osadníci žádají obec, 

aby zabezpečila tuto část hráze, aby takto nebyla používána. 

Šerif oceňuje, že byl získán asfalt (zbroušený) na úpravu cest, doporučuje včasné použití, neboť po čase dojde ke slehnutí a k použití je nutná komplikovaná úprava. 

Ocenil, že je Jindřichem Kočkou udržována hráz u malého rybníčka nad Marhanovou studánkou.

Požádal starostu o vyjádření k průjezdnosti hráze, zejména těžkými vozidly.

Marhanova studánka byla několikrát opravena, nyní neteče. Pramen studánky dle zkoumání je napojen na jednu studnu osadníka.  Vyzval k opravě pumpy, která je vedle studánky, aby bylo možno čerpat vodu. 

Stočené bylo zvýšeno téměř o 100%, žádá starostu o vyjádření. Současně konstatuje, že je napojena řada lidí, kteří kanalizaci využívají, ale neplatí stočné, a tak ti, kteří dodržují povinnost se přihlásit, fakticky platí za ně. Vyzval k tomu, aby se přihlásili obci k připojení všichni tito osadníci. 

 

Starosta obce Čížov se vyjádřil k dotazům šerifa a k situaci takto:

Hráze rybníka musí být udržovány. Na horní hráz má obec pracovníka, který ji udržuje, nemají člověka na údržbu ostatních hrází. Nabízí i osadníkům práci na údržbě hráza, a to práci placenou. Pokud má někdo zájem, nechť se přihlásí na obci za účelem domluvy. 

„Parkoviště“ na hrázi budou řešit tak, aby tam nikdo neparkoval, neboť na hrázi nebyl záměr parkoviště dělat. 

Obec již chtěla zrušit vývoz železného šrotu, neboť byl zneužíván k vyhazování jiných odpadů a byly problémy s přetříděním. Bylo nicméně dohodnuto s Šerifem, že kontejner bude hlídán, aby nebyly vyhazovány věci, které tam nepatří a letos to tak skutečně zafungovalo. 

Ostatní odpady fungují, i když se občas stává, že tam někdo nahází odpady hromadně, pro což nejsou kontejnery určeny a takové chování škodí ostatním osadníkům. 

Ke zvýšení stočného uvedl, že vychází z výpočtu zpracovaného dle vyhlášky ministerstva externím účetním. Výpočet má veškeré náležitosti, když náklady dle tohoto výpočtu jsou vyšší (přibližně 2.500,-Kč na chatu), avšak zastupitelstvo snížilo stočné na účtovaných 

2.000,- Kč. 

Na žádost pana Zdeňka Kroupy a šerifa starosta sdělil, že umožní hospodářce spolku 

paní Teichmanové nahlédnout do účetnictví na způsob výpočtu stočného, který je ostatně 

na webových stránkách obce. 

V této souvislosti by chtěl veřejně poděkovat panu Bobkovi za řádnou údržbu ČOV. 

Starosta dále sdělil, že v budoucnu obec hodlá využít veškeré dostupné prostředky k tomu, aby zjistila, kdo je připojen na kanalizaci na černo a hodlá tyto osoby sankcionovat dle zákonných možností.

K dotazu pana Kroupy starosta uvedl, že střední rybník nebude zarybňován, neboť z něho ryby opakovaně mizely, dle názoru obce z důvodu hojného pytláctví. 

Rostislav Cakl sdělil, že v rybníku jsou dvě vydry, které se významně podílí na úbytku ryb. 

Pan Kroupa sdělil, že nevysazování kaprů je vhodné pro čistotu vody, když takový závěr učinilo i Krajské město Jihlava v oficiálních dokumentech kraje. 

Paní Prawlovská sdělila, že dle jejího názoru za minulé znečištění rybníků nemůže současný starosta, nýbrž starosta předcházející, pan Vrtal, který nechal ryby krmit a překrmoval a nechal tam sypat všechno možné. 

Zdeněk Kroupa sdělil, že les za jejich chatou včetně školky je zanedbaný a vyzval k řádné údržbě. 

Zdeněk Kroupa dále opakoval svoji žádost z poslední schůze, aby nebyly káceny borovice 

na hrázi rybníka, zejména původní borovice z roku 1904, která je symbolem Okrouhlíku a má pro řadu osadníků emocionální význam, kromě významu estetického. 

Starosta sdělil, že kácet borovice nemají aktuálně v úmyslu, ale pokud by jim takovou věc nařídil například vodoprávní úřad, tedy se takovému pokynu podřídí a borovice vykácí.

 

Zda bude skácen strom mezi železničářskou chatou a Průchovou chatou, který ohrožuje zdraví, prověří, zejména v návaznosti na to, zda je tento strom na pozemku obce. 

 

Obecně k dalším dotazům na kácení nebezpečných stromů uvedl, aby se osadníci obrátili 

na obec s žádostí a s upřesněním, kde se strom nachází, nejlépe v úředních hodinách, aby se dalo určit, zda jsou stromy na obecních pozemcích.

 

Aleš Průcha vyzval osadníky, aby dodržovali stanovenou rychlost po osadě s tím, že je to dle dopravního značení maximálně 20 km/h.

 

 

2) Zpráva o hospodaření

 

Zprávu přednesla hospodářka sdružení paní Jitka Teichmanová. 

Členský příspěvek je 500,-Kč. Na členských příspěvcích bylo vybráno 18.500,-Kč. Sponzorský dar 10.000,-Kč, sponzorský dar (ohňostroj) byl ve výši 4.950,-Kč, zůstatek peněz uložený u Čížova činil 10.000,-Kč, na podílových listech bylo 35.000,-Kč. Celkově je na účtu sdružení k dnešnímu dni 78.500,-Kč a 20.000,-Kč v pokladně. 

3) Informace o spolku

 

Spolek byl založen v dubnu 2015, má nyní 38 členů.

Před založením spolku neexistoval na Okrouhlíku žádný subjekt zastupující osadníky, vlastníky a uživatele chat, který by měl právní subjektivitu. 


Spolek Osada Okrouhlík má tyto aktivity vyvíjet. Členy spolku jsou ty vlastníci chat, kteří se přihlásí za členy. 

Ostatní osadníci se mohou rovněž účastnit dění na osadě. 

 

 

4) Volby nového osadního výboru, změna stanov

 

Před volbou bylo konstatováno, že je přítomných 20 členů z celkem 38 členů, tedy je schůze usnášeníschopná. 

 

Pro účely volby byly navrženy orgány členské schůze:
Předseda členské schůze: Josef Špát

Zapisovatel: Tomáš Marek 

Sčitatelé hlasů. Rostislav Cakl, Jitka Teichmanová

Pro: všichni přítomní  

Proti: nikdo 

Zdržel se: nikdo 

 

Byl odsouhlasen volební řád vyvěšený na osadni desce Okrouhlíku a přečtený Tomášem Markem. (volební řád - příloha č. 2 zápisu)

Pro: všichni přítomní  

Proti: nikdo 

Zdržel se: nikdo 

 

Tomáš Marek dále přečetl kandidáty původního výboru, když kandidátka byla rovněž vyvěšena na osadní desce. 

 

Proběhly volby nového osadního výboru, byli zvoleni tito členové osadního výboru:

 1. Špát Josef
 2. Vetchý Martin
 3. Řezníček Jiří
 4. Chromý Pavel
 5. Tomek František
 6. Marek Tomáš
 7. Novák Luboš
 8. Cakl Rostislav
 9. Prokš Pavel
 10. Škrabal Ivan
 11. Teichmanová Jitka 
 12. Bobková Milada
 13. Prokš Jan st.
 14. Kočka Jindřich
 15. Krejčí Zdeněk

 

 

Pro: všichni přítomní  

Proti: nikdo 

Zdržel se: nikdo 

 

Bylo konstatováno, že Osadní výbor si ze svých členů zvolí předsedu (šerifa) a hospodáře.  

 

Bylo navrženo, aby byly změněny stanovy tak, že členský příspěvek na jednoho člena je 

při vstupu 500,-Kč a všechny následující členské příspěvky jsou 200,-Kč. 

 

Pro: všichni přítomní  

Proti: nikdo 

Zdržel se: nikdo 

 

Byla schválena tato změna stanov. 

 

Předseda (šerif) poděkoval za účast a schůzi ukončil. 

 

 

 

Zapsal: 

Tomáš Marek 

 

Předseda: 

Josef Špát