5.12.2015

Zápis ze schůze osadního výboru osady Okrouhlík ze dne 5.12.2015

Přítomni : pp. Josef Špát, Zdeněk Krejčí, Jindra Kočka, Ivan Škrabal, Rostislav Cakl, Martin

Vetchý, Jan Prokš, Pavel Prokš, Jiří Řezníček, Pavel Chromý, František Tomek, Jitka

Teichmanová, Milada Bobková

Omluveni : p. Luboš Novák

Neomluven : p. Tomáš Marek

Host : p. Petr Laška

1/ Předseda osadního výboru přivítal členy výboru na schůzi.

2/ Byla projednána příprava Mikuláše včetně personálního obsazení.

3/ Byl rekapitulován vývoj příjmů a výdajů osady v rámci obecního podúčtu i celkový stav

financí osady.

4/ Jenina informoval o provedené rekonstrukci Marhanovy studánky a nutnosti drobných

úprav.

5/ Trvá úkol vyčištění příkopu u kruhového objezdu.

6/ Byl podána informace o plánovaném rozšíření silnice do Vysoké a s tím souvisejících

stavební prací u odbočky (křižovatky).

7/ Rosťa předal tiskopis pro výběr peněz na ohňostroj Jeninovi.

8/ Ivan Škrabal upozornil na nutnost připomenout p. starostovi provedení oprav výtluků na

cestách.

9/ Z horní hráze zmizel kus betonu. Vzhledem k tomu, že tam okamžitě začaly jezdit auta, je

nutné osadit nové zábrany.

10/ Je nutné prověřit spr.vný postup převodu peněz na účet spolku z právního hlediska.

11/ Příští schůze se koná dne 6.2.2016.

Zapsal : Martin Vetchý