Nová stránka 3.3 2018

 

Zápis ze schůze osadního výboru osady Okrouhlík ze dne  3.3.2018

 

Přítomni : pp. Josef Špát,  Zdeněk Krejčí, Martin Vetchý,  Jiří Řezníček, Milada Bobková,   Pavel Chromý, Rostislav Cakl, František Tomek, Jindra Kočka, Tomáš Marek, Pavel Prokš, Jan Prokš, Ivan Škrabal, Jitka Teichmannová

Omluveni : pp. Luboš Novák

 

1/ Schůzi zahájil a řídil předseda Josef Špát.  

 

2/ Byly zpřesněny termíny plánovaných akcí na rok 2018 zasahujících do doby nočního klidu  pro jejich ohlášení Obecnímu úřadu v Čížově.  

 

3/ Předseda informoval o plánované přednášce p. Dvořáka – specialisty na mokřady, která bude spojena i s prohlídkou, termín je 7.7.2017. Zároveň bude projednána možnost provedení přednášky i v termínu v květnu – zajistí pan Zdeněk Kroupa.

 

4/ Předseda ve spolupráci s členy výboru upřesňoval seznam chatařů napojených na veřejnou splaškovou kanalizaci a ČOV. Seznam bude dále projednán s obecním úřadem.

 

5/ Výbor se zabýval  náklady spojenými s projednáváním územního plánu, vyúčtování bude zpřesněno s Jitkou Teichmannovou a Tomášem Markem. Rovněž budou upřesněny výdaje na ohňostroj.

 

6/ Předseda osadního výboru se setká 15.3.2018 se starostou Čížova a projedná s ním problémy osady a  další spolupráci. Výbor prodiskutoval podněty a problémy, které je nutné se starostou obce projednat, zejména údržbu komunikací, stav  polomů a vyvrácených stromů u komunikací (ohrožujících), hospodaření na rybníku (zákaz vypouštění za účelem rybolovu), možnost zarybnění Dolního Okrouhlíku, potřeba upravit revizní šachty kanalizačních řadů, materiál na opravy cest v osadě, atd.

 

7/ Výbor rozhodl, že členům spolku, kteří neuhradí v řádném termínu členské roční příspěvky, bude ukončeno členství.

 

8/ Příští schůze se koná 7.4.2018 v 10,00 hodin.

 

 

Zapsal : Martin Vetchý