Zápis ze schůze 6.6 2020

Zápis ze schůze osadního výboru osady Okrouhlík ze dne  6.6.2020

 

Přítomni : pp. Josef Špát,  Martin Vetchý,  Jiří Řezníček, Milada Bobková,   Rostislav Cakl, Zdeněk Krejčí,  Miloš Kratochvíl,  Pavel Prokš,  Tomáš Marek, Zdeněk Kroupa, Jitka Teichmannová, Jan Prokš

Omluveni : pp. Luboš Novák, Eva Humpolíčková

Neomluveni : p. Jindra Kočka

 

1/ Schůzi zahájil a řídil předseda Josef Špát.  

2/ Předseda informoval o vzkazu Luboše Nováka, že odvoz  kovového odpadu dne 27.6.2020 je zajištěn.

3/ Příprava publikace k 75. Výročí osady úspěšně pokračuje, určena pro členy spolku a pro prodej ostatním zájemcům, je možnost dotisku.

4/ Pozemky nabízené lesy ČR k prodeji, které  nejsou v územním plánu určeny jako stavební, nelze na nich stavět a nemají přístup, byly prodány. 

5/ Akci „Okrouhlické jaro“, u kterého byl ohlas i v Jihlavských listech, je možné vyhodnotit jako velmi povedenou.

6/ Ve studnách užívaných chataři  se v důsledku srážek v posledním období doplňuje voda, u studny u Horního Okrouhlíku bude zajištěn rozbor vody.

7/ Připravuje se jednání s ŘSD ohledně plánované přeložky I/38.

8/ Pokusíme se zajistit podporu města při úpravě povrchu komunikace od Vysoké.

9/ Různé :

  • náklady za odvoz kovového odpadu jdou na vrub osady,
  • web i facebook osady sleduje hodně lidí, byl vznesen a odsouhlasen návrh na sloučení s webem SK,
  • Rosťa vyzval k prověření připojení chat umístěných v lese na kanalizaci, vyzval k bridádě na hrázi s křovinořezem, uskuteční se podle počasí,
  • Jitka Teichmannová se dotázala, jak se pokročilo s pronájmem rybníka a zda bude zřízena odbočka vodovodu na Okrouhlík, projedná předseda s panem starostou,
  • Zdeněk Krejčí upozornil na osázení cesty za jeho chatou mladými stromky, jde o pozemek s kulturou ost. plocha – ost. komunikace, měla by tedy být provedena změna kultury, ale není zde náhrada za tuto cestu,
  • Jirka Řezníček upozornil na problém cest obecně, kdy dochází k zalesňování stávajících cest.

10/  Příští schůze se uskuteční v sobotu  4.7.2020 v 10,00 hodin.

 

 

Zapsal : Martin Vetchý