5.5 2018

Zápis ze schůze osadního výboru osady Okrouhlík ze dne  5.5.2018

Přítomni : pp. Josef Špát, Martin Vetchý,  Ivan Škrabal, Milada Bobková,  Rostislav Cakl, Jindra Kočka, Pavel Prokš, Jan Prokš, Tomáš Marek, Jirka Řezníček,

Omluveni : pp. Zdeněk Krejčí

Host: p. Zdeněk Kroupa

1/ Schůzi zahájil a řídil předseda Josef Špát, přivítal Zdeňka Kroupu jako hosta.  

2/ Úkol kontroly účtu s Jitkou Teichmannovou trvá.

3/ Zajištění úpravy povrchu hráze (boule na vozovce) si vzali na starost Jindra Kočka s Jeninou Prokšem.

4/ Bylo provedeno vyhodnocení brigády – byla malá účast, účastnili se především starší osadníci, padl i návrh na odpracování určeného počtu hodin. Je třeba přístup osadníků zlepšit.

5/ Ohledně změny územního plánu bylo dohodnuto, že petice proti další výstavbě bude předána na obecní úřad už nyní, ne až před veřejným projednáním. Kopie bude předána na jihlavský magistrát a na krajský úřad.

6/ Z neplněných slibů z roku 2016 pana starosty bylo připomenuto, že dosud nebyl umístěn veřejný WC TOY TOY v osadě.

7/ Uplynuly 3 roky od založení spolku, výbor byl zvolen na 4 roky, je třeba připravit nové volby výboru a předsedy. Bude vypracována zpráva o tom, čeho bylo za 3 roky dosaženo. Předseda navrhl, aby členem výboru byl pan Zdeněk Kroupa.

8/ Byly podány informace o zasedání zastupitelstva (Jenina Prokš a Zdeněk Kroupa) :

  • cena vodného a stočeného bude letos vyšší, vstupní hodnoty jsou z roku 2017, je postupováno metodicky správně, velkou roli hrají odpisy a provozní náklady. Starosta umožní nahlédnutí do dokumentů – je tak možná kontrola. V části odpisů nejsou určitě zahrnuty dotace, cena by se pak měla snížit. Kontrolu provede Jenina a Jitka Teichmannová
  • na pláži by mohlo být zbudováno dětské hřiště, důležitá je podpora obce
  • bylo by vhodné, aby na zastupitelstvo chodili zástupci chatařů
  • Zdeněk Kroupa byl jmenován stálým zástupcem spolku na zastupitelstvu, bude vhodné doplnit ještě někoho
  • jsou rozesílány nové výpočty stočného od obce.

9/ Jindra Kočka připomenul nutnost dodržování osadního řádu, zejména zvýšená přítomnost cizích aut v osadě.  Je vhodné v těchto případech informovat policii, aby provedli kontrolu povolení.

10/ Rosťa Cakl vyzval k účasti a prohlídce mokřad s panem Mgr. Dvořákem dne 12.5.2018.

11/ Tomáš Marek informoval, že je na hřišti natažena síť.

12/ Zdeněk Kroupa poukázal na časté přejezdy hráze traktory s těžkými náklady, které tak poškozují hráz. Je nutné záležitost projednat s obcí

13/ Příští schůze se koná 2.6.2018 v 10,00 hodin.

Zapsal : Martin Vetchý