12.7.2015

Zápis z veřejné schůze Osady Okrouhlík ze dne 12.7.2015

1/ Předseda osadního výboru zahájil schůzi, přivítal chataře, pana starostu a informoval o programu schůze. 

2/ Byla podána zpráva o činnosti osadního výboru, zápisy jsou pravidelně vyvěšovány. Byla podána  obšírná informace o založení „Spolku Osada Okrouhlík“,  je založen, registrace proběhla, spolek má IČ 03968863, a jako orgán je „Výbor spolku“.  Webové stránky osady má na starosti Jiří Tomek – Jiras. Bylo připomenuto úmrtí Patrika a minutou ticha uctěna jeho památka. Předseda dále informoval o přípravách 70. výročí osady. Byly provedeny úpravy kolem rybníků, vyčištění od keřů a dalších náletů, provedeny opravy výtluků na komunikacích, byl vyvěšen program letních akcí, L. Bobek opravil vodovod na „české straně“, Zd. Krejčí a Jenina Prokš připravili tablo o historii osady, R. Cakl a Fr. Tomek osadili novou zákazovou značku u příjezdu od Vysoké. 

3/ Předseda výboru požádal pana starostu o umístění kontejneru na bioodpad i na druhou (českou) stranu. Starosta přislíbil, že tuto možnost prověří a informoval, že od dubna 2015 musí likvidaci bioodpadu zajišťovat na své náklady obce.  Starosta dále informoval, že byl vypracován posudek na stav všech tří hrází rybníků v osadě a stav hráze Středního  Okrouhlíku není dobrý. Na hrázi nesmí být vzrostlé stromy a budou v letošním roce vykáceny, vzdušná strana hráze bude zpevněna přisypáním hlíny. Na dotaz ohledně stavu mola a nutnosti jeho oprav pan starosta uvedl, že rekonstrukce  mola (z roku 1980) je možná, problém bude s dodavateli, pro které je práce nerentabilní. Pan starosta rovněž prověří, zda platí osadní řád, zda byl schválen zastupitelstvem obce. Seznam majitelů chat slíbila poskytnout výboru osady paní Chalupská z obecního úřadu. 

4/ Pan starosta rovněž informoval o stavu přípravy nového územního plánu, v současné době jsou zpracovány podklady pro zhotovitele. V návrhu zadání není rozšíření osady. 

5/ Pan starosta poděkoval za možnost zúčastnit se schůze a požádal chataře o nahlášení případných změn adres chatařů obecnímu úřadu pro doručování písemností. 

6/ Předseda poděkoval panu starostovi za dobrý pokos trávy na veřejných prostorech.  

7/ Pan Zdeněk Kroupa požádal pana starostu o informaci o čistotě vody ve Středním Okrouhlíku, čím se krmí ryby. Pan starosta informoval, že letos se nekrmilo a znečištění rybníka není krmením. Bude proveden výlov, při posledním výlovu bylo z vysazených 6000 ks kaprů vytaženo cca 200 ks, ryby jsou pytlačeny. Výlov je prováděn kvůli tření štiky  v H. Okrouhlíku, když po 3 letech se štika ze Stř. Okrouhlíku vrací do H. Okrouhlíku.

8/ Pan Tomáš Marek informoval o založeném „Spolku Osada Okrouhlík“, spolek byl založen, aby vznikl právní subjekt, který byl mohl zastupovat chataře při všech správních řízeních, týkajících se osady. Členem spolku může být každý  chatař – vlastník nebo příbuzný. 

9/ Byla podána informace o stavu pokladny osady, k 31.12.2014 byl stav 14.799,- Kč, na ohňostroj bylo vybráno 6.900,- Kč, na pamětní plakety vydáno 6.750,- Kč, stav je 14.999,- Kč. . 

10/ Po ukončení schůze požádal pan Václav Offenbartl o doplnění zápisu o upozornění na projíždějící rychlá auta nedodržující předepsanou rychlost v osadě za jeho chatou na cestě k fotbalovému hřišti. 

 

Zapsal : Martin Vetchý