Zápis 5.11.2016

Přítomni : pp. Josef Špát,  Zdeněk Krejčí, Jindra Kočka, Jitka Teichmannová, Milada Bobková, Pavel Prokš,  Tomáš Marek,  Martin Vetchý,  Luboš Novák, Jan Prokš, Jiří Řezníček, František Tomek, Pavel Chromý

Omluveni : pp. Rosťa Cakl, Ivan Škrabal

Host : p. Zdeněk Kroupa

 

1/ Schůzi zahájil a řídil předseda Josef Špát

2/ Předseda informoval o stavu studny, studna funguje, podle rozboru jsou vyšší hodnoty manganu a železa, Ph je hraniční, vyšší je hodnota  bakterií, pach a zákal, po odvětrání studny je předpoklad zlepšení, kdo jde kolem, ať zapumpuje.  

3/ Byla podána informace, že František Škrabal nabízí obci opravu cesty k ČOV vyfrézovaným materiálem, bude projednáno s obcí.   

4/ Kdo by chtěl za úplatu udržovat hráz Středního Okrouhlíku, lze se přihlásit na obci. Borovice na hrázi se zatím nebudou kácet.  

5/ Na základě nových právních předpisů, kdy akce v době nočního klidu podléhají schválení zastupitelstvem obcí, byla podána na OÚ žádost o schválení plánovaných akcí na Okrouhlíku v roce 2017.      

6/ V případě nepřítomnosti či nedostupnosti předsedy výboru se osadníkům doporučuje kontaktovat členy výboru Tomáše Marka (mobil 603276917)  nebo Luboše Nováka (mobil 721164500).  

7/ Zdeněk Kroupa podal obsáhlou informaci ke stavu webových stránek Okrouhlíku, které již asi rok nefungují. Ve spolupráci s Jirkou Řezníčkem rozběhl jejich funkčnost,  hesla k nim budou zaslána předsedovi výboru a Tomášovi Markovi. Stránky budou přístupné i facebookem. 

8/ Zdeněk Kroupa dále upozornil, že kameny na hrázi Horního Okrouhlíku jsou nebezpečné i pro cyklisty, tento stav projedná předseda s obcí.  

9/ Jenina Prokš se dotázal, zda má obec vypracován nějaký plán k umístění a rozvozu vyfrézovaného materiálu, potřebné údaje zajistí předseda.  

10/ Jitka Teichmannová informovala, že roční členský příspěvek spolku ve výši 200,- Kč je možné zasílat na účet č. 2500884593/2010, variabilní symbol je evidenční číslo chaty. 

11/ Mikuláš bude dne 10.12.2016 v hospodě v 17,00 hod. a ve 20,00 hod. 

12/ V případě problémů s odvozem odpadů je nutné kontaktovat Luboše Nováka – mobil 721164500.  

13/ Jirka Řezníček provede odstranění zbytku keřů na hrázi. 

14/ Příští schůze bude 3.12.2016 

 

Zapsal : Martin Vetchý

Zápis ze schůze osadního výboru osady Okrouhlík ze dne  3.12.2016

 

Přítomni : pp. Josef Špát,  Zdeněk Krejčí, Jindra Kočka, Jitka Teichmannová, Milada Bobková, Pavel Prokš,  Tomáš Marek,  Martin Vetchý,  Luboš Novák, Jan Prokš, Jiří Řezníček, František Tomek, Rosťa Cakl, Ivan Škrabal

Omluveni : p. Pavel Chromý

Host : p. Iva Honsová

 

1/ Schůzi zahájil a řídil předseda Josef Špát

 

2/ Předseda přivítal novou osadnici Ivu Honsovou.   

 

3/ Předseda informoval, že se starostou Čížova byla dohodnuta schůzka ing. Františka Škrabala k opravě silnici a  cest v osadě.   

 

4/ Jindra Kočka zajistil posunutí kamenů na hrázi, výbor mu vyslovil poděkování.  

 

5/ Jirkovi Řezníčkovi budou předány přístupové cesty k vedení osadních webových stránek.  

 

6/ Byla projednána otázka dostatku posypového materiálu k zajištění sjízdnosti silnic a cest, matriálu bude dostatek.

 

7/ Rosťa Cakl ubezpečil členy výboru, že osadní ohňostroj k přivítání Nového roku bude, vše potřebné je zajištěno.

 

8/ Dále byla prodiskutována otázka výše účtovaného stočného, její stanovení je neprůhledné, nejsou zřejmé náklady. Záležitost bude projednávána ve spolupráci Jeniny Prokše a Jitky Teichmannové a výbor jí bude nadále věnovat zvýšenou pozornost. Dotace nelze přeúčtovávat do nákladů.   

 

9/ Zdeněk Kroupa ve spolupráci s Jirkou Řezníčkem zajistil provoz webu – odkaz :

osada-okrouhlík.cz

 

10/ Příští schůze bude v únoru 2017                                                                                                                                             

 

 

Zapsal : Martin Vetchý

 

Zápis ze schůze osadního výboru osady Okrouhlík ze dne  4.2.2017