Veřejná schůze 15.7 2018

 • Zápis z veřejné schůze osady Okrouhlík ze dne  15.8.2018

1/ Schůzi zahájil a řídil předseda osadního výboru a spolku Josef Špát.  Přivítal osadníky, pana starostu Moravce  a další hosty schůze.

 

2/ Předseda přednesl zprávu o činnosti osadního výboru, ze které vyplynulo, že :                  

 • byly připravovány, poděkování patří zejména panu Zdeňkovi Krejčímu,
 • další akce byly určeny i dospělým,
 • o webové stránky se stará Jirka Řezníček,
 • příští roku budou volby do vedení spolku (osadního výboru), je nutné navrhnout vhodné kandidáty,
 • k úhradám ročních příspěvků spolku uvedl, že kdo zatím nevstoupil do spolku, měl by tak učinit, z příspěvků se hradí akce jak pro děti, tak i pro dospělé,
 • studna za studánkou má dobrou vodu, je však nutné provést opravu betonu a je nutná opatrnost při užívání studny,
 • osadní řád není často dodržován, zejména při dodržování rychlosti jízdy, pobíhání psů po osadě a jejich koupání a při provádění hlučných a rušících činností,
 • na kanalizaci v osadě stále část chat není přihlášena, i když je připojena, obec bude vyžadovat u nepřihlášených chat doklady o vyvážení žump a septiků,
 • do rybníka byli nasazení amuři k čištění vody a funguje to,
 • účast na brigádách při úklidu osady je velmi slabá, mělo by chodit víc lidí,
 • povolenky ke vjezdu budou vydávány pouze 2 na chatu, nerespektuje se zákaz vjezdu, návštěvníci parkují všude, jsou nutné kontroly,
 • nejsou zřízeny veřejné WC pro rekreanty,
 • snížil se nepořádek u chat.

 

3/ Jitka Teichmannová přednesla zprávu o hospodaření, spolek má celkem 55 členů, základní vstupní poplatek je 500,- Kč, roční příspěvek 200,- Kč. Na pokladně spolku je 1.001,- Kč, na účtu je 95.318,- Kč.

 

4/ Luboš Novák informoval o odpadovém hospodářství v osadě, :

 • pro komunální odpad jsou instalovány 4 černé kontejnery, které jsou vyvážené 1 x za 14 dní, když jsou mimořádně plné, je zajištěn i mimořádný odvoz,
 • nejprve je třeba plnit kontejnery pod stříškou,
 • je třeba důsledně třídit odpady, zvlášť sklo a zvlášť plasty,
 • je přistavěn i kontejner na bioodpad, odváží se, když je plný,
 • v sezóně bývají přistaveny i dva speciální kontejnery – velkoobjemový a železný.

 

5/  Pan starosta Moravec přednesl tyto poznámky a připomínky :

 • hospodaření v lese běžně probíhá podle lesního hospodářského plánu (LHP), v současné domě to není možné z důvodů přemnožení kůrovce a z důvodů polomů, sousední vlastníci lesů (město Jihlava, sousední obce, Lesy ČR) se starají méně a jejich lesy jsou zdrojem nákazy, kvůli nucené těžbě dřeva je přetlak na trhu, klesá odbyt, skladují velké hromady dřeva, jejich ochrana je sporadická a počasí tomu rovněž nepřispívá,
 • k diskuzi vedené ohledně nadměrného zatížení hráze při převozu dřeva bylo rozhodnuto, že bude pořízen statický posudek
 • zadrhává obnova lesů, po těžbě došlo k napadení lýkožroutem, i kůrovcem, nastal kalamitní stav., řeší se to podle možností (doplněno lesním správcem ing. Benešem, správce lesa upozorňuje na aplikovaný jed)
 • upozornil, že byla zrušena hospodářská činnost na rybníku.

 

7/ Pan Zdeněk Kroupa navrhl vyhotovit seznam všech chat s tím, jak jsou likvidovány splašky, pan starosta upozornil, že není žádný právní nástroj donucující k připojení chat. Stavební úřad může vyzvat chataře k doložení, jak jsou likvidovány splaškové vody..

 

8/ Starosta pan Moravec informoval k územnímu plánu , že je vypracován návrh  s uplatněnými připomínkami dotčených orgánů státní správy, po jejichž zapracování bude orgánem územního plánování svoláno veřejné projednání. Ubezpečil osadníky, že všechny návrhy na dodatečnou výstavbu nových chat byly obcí zrušeny.

 

9/ K dotazu zda lze pronajmout od obce pozemek k parkování u chat na lesních pozemcích pan starosta uvedl, že obce nebude tolerovat parkování v lese na lesních pozemcích ve vlastnictví obce. Tomáš Marek uvedl, že obec by měla zajistit do 50 m od chat parkování, zda to obec zařídí. Zdeněk Kroupa a František Škrabal požádali obec o spolupráci v této věci. Pan starosta uvedl,  nechť si každý parkuje na svých vlastních koupených pozemcích, ať si každý prověří, zda má možnost takovéhoto  parkování.

 

11/ Tomáš Marek  vyzval chataře s ohledem skutečnost, že obec vyšla osadě vstříc ohledně územního plánu, k tomu aby i chataři vycházeli obci vstříc jejím požadavkům.

 

12/ Václav Offenbartl se dotázal, zda je asfaltová komunikace kolem jeho chaty veřejnou cestou, pan starosta uvedl že ne. K dotazu ohledně cesty za chatami na české straně uvedl, že pokud město spraví na své náklady její část, obec pak opraví svou část.  K zřízení WC u hospody starosta uvedl, že by byl schopen veřejné WC zde zajistit.

 

14/ Předseda poděkoval chatařům, panu starostovi a lesnímu správci za účast a za kultivovaný a konstruktivní průběh schůze.

 

Zapsal : Martin Vetchý