veřejná schůze 9 .7 2023

Zápis z veřejné schůze spolku Osada Okrouhlík ze dne  9.7.2023

 

Přítomni : členové spolku dle presenční listiny, hosté

 

1/ Schůzi zahájil a řídil předseda osadního výboru a spolku Josef Špát.  Přivítal členy spolku,  ostatní osadníky  a další hosty schůze, za omluveného starostu Čížova byl přítomen JUDr. Tomáš Marek, člen zastupitelstva obce.  

2/ Předseda po přepočtu účastníků schůze potvrdil její usnášeníschopnost.

3/ Předseda dále požádal Jitku Teichmanovou o oznámení výsledků hlasování členů spolku do voleb kandidátů do výboru spolku – osadního výboru. Bylo odevzdáno celkem 66 obálek, tedy 78 % účast, 1 hlasovací lístek byl neplatný (více než 15 označených kandidátů), tedy 65 platných hlasovacích lístků.

Podle hlasování tvoří prvních 15 kandidátů tito členové spolku (podle pořadí) : Tomáš Marek, Luboš Novák, Jitka Teichmanová, Martin Vetchý, Iva Honsová, Rostislav Cakl, Miloš Kratochvíl, Maxmilián Zbořil, Kristýna Svítilová, František Škrabal, Milada Bobková, Jiří Řezníček, Andrea Kratochvílová, Zdeněk Kroupa a Josef Špát. Dalšími v pořadí (náhradníky) jsou  Eva Humpolíčková, Lenka Mikletičová, Markéta Myslivcová, Andrea Svítilová, Petr Panský a Marie Zemanová. Na dotaz předsedy všichni z takto vybraných kandidátů do osadního výboru s kandidaturou souhlasili. 

Poté proběhla aklamací volba 15 prvních kandidátů podle pořadí do výboru spolku (osadního výboru) všemi hlasy, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování.

Bylo dohodnuto, že první schůze  zvoleného výboru se uskuteční v sobotu 2.9.2023 v 10,00 hodin.

4/ Předseda informoval, že z mladých osadníků se namísto Zdeňka Krejčího ujme organizace dětských akcí čtveřice tvořená Ivou Honsovou, Maxem Zbořilem, Kristýnou Svítilovou a Evou Humpolíčkovou. Zhodnotil poslední akce pořádané na osadě a vyzdvihl vydařený lampiónový průvod k zahájení prázdnin, vyvěšení vlajky, velmi dobrou účast na brigádě k úklidu osady 24.6.2023, a rovněž zhotovení a zabudování nové zvoničky, kterou účastníci schůze ocenili potleskem. V této souvislosti byl aklamací odsouhlasen dar Aleši Průchovi ve výši 20 tis. Kč za práci na zvoničce a rovněž byla vyhlášena sbírka, příspěvky lze zasílat na účet spolku s heslem „zvonička“.

Předseda rovněž připomněl nutnost dodržování osadního řádu a režim ohledně odpadů, které je nutné důsledně ukládat na správná vymezená místa do připravených nádob.

5/ Luboš Bobek podal obsáhlou informaci ohledně kanalizační sítě a ČOV pro osadu. Již 19 roků existence ČOV je naprostou výjimkou mezi chatovými osadami. Seznámil přítomné s technologií čistírny a rozsahem sítě a s její nutnou údržbou. Obec Čížov má kvůli dotacím poskytnutým z EU povinnost starat se o provoz ČOV, jsou prováděny pravidelné kontroly státními orgány i lesní správou, odebírané vzorky splňují nejpřísnější parametry. Obcí je vybíráno vodné a stočné podle jednotlivých chat. U Horního Okrouhlíku je v provozu tzv. Bartejsova studánka, jsou zde pravidelně odebírány vzorky vody a její kvalita je velmi dobrá. Obšírná informace Luboše Bobka byla odměněna potleskem.

 

 

6/ Jitka Teichmanová podala informaci o hospodaření spolku. Zůstatek na účtu spolku u Fiobanky č. 2500884593/2010 k 1.1.2023 činil 106.613,72 Kč, hotovost na pokladně činila k 1.1.2023 celkem 831,- Kč, celkový finanční stav byl 106.444,72 Kč. Spolek měl 84 členů, 3 členové jsou noví, 3 odešli.

Jitka Teichmanová vyzvala členy spolku, kteří dosud neuhradili roční příspěvek 200,- Kč, aby tak neprodleně učinili na účet spolku, variabilní symbol je číslo chaty. Zpráva byla aklamací odsouhlasena všemi hlasy, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování. Zpráva je přílohou zápisu.

7/ Na dotaz předsedy spolku ohledně vodného a stočného sdělil  zástupce obce Tomáš Marek, že nemá aktuální informace.

8/ Předseda dále informoval, že komunikace s obcí ohledně údržby a oprav cest je dobrá, obec potřebné práce provedla

9/ V následné diskuzi vystoupili:

  • Hana Kudová upozornila na případ, kdy do biokontejneru někdo nacpal množství papíru, který tam zásadně nepatří, MilošKratochvíl informoval, že Luboš Novák již věc vyřešil.
  • František Škrabal se dotázal na otázku pronájmu rybníka, v následné diskuzi bylo poukázáno na případná rizika a povinnosti správců vodních ploch a bylo dohodnuto, že záležitost bude sledovat Tomáš Marek.
  • Karel Kratochvíl vznesl dotaz ohledně nového výkopu podél cesty při pravém břehu Středního Okrouhlíku, podle sdělení Tomáše Marka jdeo rekonstrukci původního rozvodu elektrické sítě EON.
  • Vlaďka Manová upozornila, že dvě popelnice u hospody slouží pouze hospodě a není možné tam ukládat jiné odpady.
  • Milena Pravlovská se dotázala, zda je pravda, že obce převzala do vlastní správy horní studnu na náměstíčku, Tomáš Marek záležitost prověří.
  • Jarka Faráriková vyzvala přítomné chataře, aby ti, kteří nejsou ve spolku, ať se do něj přihlásí, zejména s ohledem na odvoz popelnic z každé chaty, Jitka Teichmanová oznámila podmínky vstupu – členství ve spolku.
  • v diskuzi zazněly hlasy pro zvýšení ročního příspěvku do spolku, částka 200,- Kč/rok již neodpovídá současným potřebám.

 

10/ Po skončení diskuze předseda veřejnou schůzi ukončil.

 

Zapsal : Martin Vetchý