zápis ze schůze 1.9 2023

Zápis ze schůze osadního výboru osady Okrouhlík ze dne  1.9.2023

Přítomni : pp. Josef Špát,  Martin Vetchý,  Jitka Teichmannová, Miloš Kratochvíl, Jiří Řezníček,  Rostislav Cakl,  František Škrabal, Tomáš Marek, Luboš Novák, Milada Bobková, Iva Honsová, Max Zbořil, Zdeněk Kroupa, Kristýna Svítilová, Andrea Kratochvílová

Hosté : pp. Marcela Pátková, Petr Hons, Aleš Průcha, Martin Živný

 

1/ Schůzi zahájil dosavadní předseda Josef Špát, nastínil program schůze, kterým byla nejprve volba předsedy, hospodáře  a zapisovatele. Za nového předsedu navrhl Luboše Nováka.

2/ Luboš Novák uvedl, že funkci předsedy nechce vykonávat. Další navržený Tomáš Marek informoval, že osadnímu výboru bude prospěšnější jako zastupitel obce a obě funkce by neměly být v souběhu. Oba navrhli za předsedu Miloše Kratochvíla. Miloš Kratochvíl s kandidaturou souhlasil.

3/ Rosťa Cakl podpořil kandidaturu Miloše Kratochvíla a navrhl, aby byla zřízena i funkce místopředsedy. Tomáš Marek upozornil, že stanovy nepředpokládají existenci funkce místopředsedy a byla by tedy nutná změna stanov, která ovšem musí být schválena veřejnou schůzí.  Je však možné, aby předseda pověřil některého člena výboru zastupováním. Navrhl provést volbu předsedy aklamací, tento návrh byl jednomyslně schválen.

4/ Novým předsedou osadního výboru byl zvolen Miloš Kratochvíl (13 hlasů pro, dva se zdrželi).

5/ Řízení schůze je ujal nový předseda Miloš Kratochvíl. Poděkoval dosavadnímu předsedovi Josefu Špátovi za mnohaletou práci. 

6/ Hospodářkou osadního výboru (výboru spolku) byla zvolena Jitka Teichmannová (14 hlasů pro, jedna se zdržela).

7/ Zapisovatelem byla zvolen Martin Vetchý (14 hlasů pro, jeden se zdržel).

8/ Tomáš Marek informoval o situaci kolem provozu rybníka, je nutné podat návrh obci na pronájem, přitom je nutné dodržet stanovené zásady k provozu. Aleš Průcha upozornil na nalezení shody s obcí, aby byla lepší spolupráce. Tomáš Marek přednesl výboru základní text návrhu nájemní smlouvy. Ke specifikaci podmínek pro pronajímatele a nájemce v návrhu smlouvy byla vytvořena skupina ve složení Tomáš Marek, Miloš Kratochvíl, Jirka Řezníček, Martin Vetchý a František Škrabal, která se sešla po ukončení schůze.

9/ Předseda výboru poděkoval Vojtovi Škrdlovi za poskytnutí dřeva pro táborák a navrhl pro něj odměnu 2.000,- Kč. Návrh byl jednomyslně schválen. Dále předseda poděkoval osadníkům za účast na brigádě k přípravě táboráku a úklidu osady.

10/ Úkol vyhotovení plaket pro zasloužilé osadníky zatím trvá (Rosťa Krutiš), na úkolu se pracuje. Plakáty pro jednotlivé akce vyrábí hospoda, byly schváleny kompenzace hospodě.

11/  Dosavadní předseda Josef Špát poděkoval Alešovi Průchovi za práci na zvoničce. Příspěvky na její zbudování lze nadále posílat na účet spolku s heslem „zvonička“.

12/ Sponzorské dary bude možné posílat na účet osady i QR kódem (zajistí Martin Živný).

13/  Petr Hons ocenil práci Jeniny Prokše pro osadu a bylo dohodnuto, že mu předá pamětní plaketu spolu s Milošem Kratochvílem a Lubošem Novákem.

 

14/ Jirka Řezníček upozornil, že oprava Marhanovy studánky vyžádá větší úpravy, mohla by být osazena pumpa. Záležitost se dořeší na příští schůzi.

15/ Iva Honsová navrhla, že by v prvním adventním víkendu  mohla být v prostorách hospody uskutečněna akce „keramická dílna“. Zástupci hospody vyslovili souhlas.

16/ Předseda ukončil první schůzi nového výboru, příští schůze se uskuteční v sobotu 7.10.2023 v 10,00 hodin.

 

Zapsal: Martin Vetchý