Stanovy spolku SK CHATOVÁ OSADA OKROUHLÍK

Stanovy Spolku SK CHATOVÁ OSADA OKROUHLÍK

Článek I.

Název spolku

Název spolku zní :     Spolek SK CHATOVÁ OSADA OKROUHLÍK

Článek II.

Sídlo spolku

Sídlem spolku je:       58601, Čížov ev. č. 145

Článek III.

Cíl spolku

Cílem spolku je rozvoj sportovně-rekreační činnosti členů.

Článek IV.

Členství

Členství ve Spolku sportovní klub chatové osady Okrouhlík je dobrovolné a mohou je získat výlučně fyzické osoby. Členství má dvě základní formy: řádné a přidružené. Výjimečnou formou členství je členství čestné.

Řádným členem se může stát každý vlastník či spoluvlastník rekreačního objektu v chatové osadě Okrouhlík, který je starší 18-ti let a je plně způsobilý k právním úkonům. Každý, kdo splňuje výše uvedené podmínky, požádá o členství a zaváže se ctít ty stanovy, má na řádné členství nárok.

Přidruženým členem se může stát každá fyzická osoba, které statut přidruženého člena přizná valné hromada. Rodinní příslušníci řádných členův řadě přímé, pokud o členství požádají a zaváží se ctít tyto stanovy, mají na statut přidruženého člena nárok. Na statut přidruženého člena má nárok též řádný člen, pokud v průběhu členství přestane splňovat některou z podmínek, které tyto stanovy pro řádné členy předepisují.

Čestným členem spolku se může stát kdokoli, komu tento statut přizná valná hromada na návrh výboru spolku, a to kvalifikovanou většinou hlasů. Čestný člen má pak práva a povinnosti řádného člena.

Člen je povinen zaplatit při podání přihlášky zápisné a roční členské příspěvky ve výši, kterou stanoví valná hromada. Jinak se roční příspěvky platí vždy k 31. květnu daného roku.

Členství zaniká úmrtím, nezaplacením členských příspěvků, vystoupením a vyloučením. Vystoupit ze sdružení může člen kdykoliv písemným sdělením výboru spolku. Vyloučit člena může pouze valná hromada spolku.

Článek V.

Práva a povinnosti členů

Řádní členové mají zejména tato práva:

 1. Zúčastnit se valných hromad spolku s hlasem rozhodujícím
 2. Volit a být volen do orgánů spolku
 3. Požadovat informace o činnosti orgánů spolku
 4. Využívat všech výhod poskytovaných spolkem

Přidružení členové mají zejména tato práva:

 1. Zúčastnit se valných hromad s hlasem poradním
 2. Využívat všech výhod poskytovaných spolkem

Všichni členové mají zejména tyto povinnosti:

 1. Dodržovat stanovy spolku
 2. Platit stanovené členské příspěvky
 3. Dodržovat usnesení orgánů spolku
 4. Chránit dobré jméno spolku a chránit majetek, který spolek vlastní či užívá

Článek VI.

Orgány spolku

Orgány spolku jsou:

 1. Valná hromada spolku
 2. Výbor spolku

A. Valná hromada

Valná hromada je nejvyšším orgánem spolku.

Řádná valná hromada se koná nejméně jednou ročně v chatové osadě Okrouhlík vždy ve 20.00 hod. prvé soboty měsíce června daného roku. Řádný člen se může na valné hromadě dát zastupovat zplnomocněným zástupcem. Plná moc musí být písemná a nesmí obsahovat žádná omezení.

Mimořádnou valnou hromadu může svolat výbor spolku doporučeným dopisem na adresu řádných členů spolku vždy nejméně dva týdny před stanoveným datem konání, zároveň je povinen ve stejné lhůtě oznámit konání valné hromady na vývěsce spolku v chatové osadě Okrouhlík. Mimořádnou valnou hromadu může samostatně svolat i nejméně jedna třetina řádných členů spolku.

Valná hromada je usnášeníschopná, pokud je při zahájení přítomna nadpoloviční většina všech řádných členů. Náhradní valná hromada je usnášeníschopná při jakémkoli počtu řádných členů. 

K platnosti usnesení valné hromady se vyžaduje nadpoloviční většina souhlasných hlasů přítomných řádných členů, vyjma případů, kdy tyto stanovy určují, že k platnosti usnesení je třeba kvalifikované většiny, tj. 2/3 souhlasných hlasů všech řádných členů spolku.

Řádná valná hromada zejména:

 1. volí výbor spolku (tajnou volbou)
 2. rozhoduje o změnách stanov (kvalifikovanou většinou)
 3. rozhoduje o udělení statutu čestného člena spolku (kvalifikovanou většinou)
 4. rozhoduje o vyloučení člena (kvalifikovanou většinou)
 5. rozhoduje o zániku spolku (kvalifikovanou většinou)
 6. rozhoduje o přijetí přidružených členů spolku, kteří mají na status přidruženého člena nárok
 7. rozhoduje o výši zápisného a o členských příspěvcích 
 8. schvaluje činnost výboru spolku za uplynulé období
 9. schvaluje návrh rozpočtu spolku na období od 1. Července daného roku do 30. Června roku následujícího
 10. rozhoduje další otázky, které si k rozhodnutí vyhradí

B. Výbor spolku

 1. Výbor spolku je pětičlenný a jeho funkční období je dvouleté. Opakovaná volba je možná. Výbor spolku zajišťuje řádnou činnost sdružení. Výbor se schází podle potřeby. Výbor spolku si ze svého středu volí předsedu a místopředsedu spolku.

C. Statutární orgán spolku 

Za spolek jedná a podepisuje:

 1. samostatně předseda spolku
 2. společně místopředseda a jeden další člen výboru

 

Článek VII.

Zásady hospodaření

Spolek hospodaří s prostředky získanými zejména z příspěvků členů, z darů a z výtěžků vlastních akcí.

Hospodaření musí být v zásadě vyrovnané a veškeré získané prostředky jsou určeny na dosažení cílů spolku. Za účelnost vynakládání prostředků odpovídá výbor spolku.

Článek VIII.

Zánik spolku

Spolek zaniká:

 1. rozhodnutím valné hromady o rozpuštění s likvidací
 2. rozhodnutím valné hromady o sloučení s jiným spolkem
 3. rozhodnutím příslušného státního orgánu o rozpuštění

Při likvidaci spolku se zbylý majetek spolku rozdělí mezi řádné členy spolku.

 

V Jihlavě dne ………………..