Nová stránka

Zápis ze schůze osadního výboru osady Okrouhlík ze dne  2.5.2020

 

Přítomni : pp. Josef Špát,  Martin Vetchý,  Jiří Řezníček, Milada Bobková,   Rostislav Cakl, Zdeněk Krejčí,  Miloš Kratochvíl,  Pavel Prokš,  Tomáš Marek, Luboš Novák, Zdeněk Kroupa, Jitka Teichmannová, Eva Humpolíčková

 

1/ Schůzi zahájil a řídil předseda Josef Špát.  

2/ Osadní výbor schválil částku 20.308,- Kč na propagační materiály k 75. výročí založení osady.

3/ Zdeněk Krejčí předložil plán akcí na rok 2020, který bude zároveň podkladem pro žádost obci o povolení akcí probíhajících po 22. hodině. Žádost o schválení akcí předá obci předseda výboru.

4/ Luboš Novák informoval, že Osadní řád byl znovu vytisknut a umístěn na hlásnici.

5/ Deratizace v hospodě byla provedena.

6/ Tomáš Marek upozornil, že pozemky nabízené lesy ČR k prodeji nejsou v územním plánu určena jako stavební, nelze na nich stavět a nemají přístup.

7/ Ohledně příjezdu do osady v souvislosti s plánovanou přeložkou I/38 se jeví jako nejlepší řešení vést trasu podél vodoteče jižně od komunikace na Okrouhlík a po křížení podjezdem s novou trasou silnice I/38 se vrátit do původní trasy příjezdové komunikace. Je vhodné záležitost projednat s obcí a postupovat společně.

8/ K pronájmu rybníků bylo konstatováno, že zatím nejsou nové informace, je nutné zjistit aktuální stav.

9/  Různé :

  • trvá úkol zjistit, zda Lesy ČR budou souhlasit při současném stavu s napojením vzdálenějších chat na kanalizaci,
  • Zdeněk Krejčí upozornil na osázení cesty za jeho chatou mladými stromky,
  • Luboš Novák upozornil na hromadící se skládky u kontejnerů,
  • Miloš Kratochvíl upozornil na potřebu brigády na údržbě hráze,
  • Zdeněk Kroupa upozornil na špatný stav lesů po těžbě, jsou nutné informace o vysazených stromcích, co s vytěženými větvemi. Lze očekávat větší rozsah sázení v příštím roce i hustší nálety. Lze brát větve pro potřeby osadníků.

10/  Příští schůze se uskuteční v sobotu  6.6.2020 v 10,00 hodin.

 

 

Zapsal : Martin Vetchý