4.6.2016

Zápis ze schůze osadního výboru osady Okrouhlík ze dne 4.6.2016 
P..ítomni : pp. Josef Špát, Zdeněk Krejčí, Jan Prokš, Rostislav Cakl, Martin Vetchý, Pavel 
Prokš, Ji..í ..ezníček, František Tomek, Jitka Teichmanová, Jind..ich Kočka, Milada Bobková, 
Ivan Škrabal, Luboš Novák, Tomáš Marek 
Omluveni : p. Pavel Chromý 
1/ Schůzi zahájil a ..ídil p..edseda Josef Špát. 
2/ Martin Vetchý p..edložil návrh textu pozvánky na ve..ejnou schůzi, který byl poté výborem 
odsouhlasen. Martin Vetchý zajistí rozeslání pozvánek. 
3/ P..edseda zkusí kontaktovat Jirase Tomka ohledně webových stránek. 
4/ Jindra Kočka provedl promě..ení trasy vodního pramene zásobujícího studánku a 
konstatoval, že trasa je odkloněna, možná vlivem nové soukromé soukromé studny nad 
studánkou. Bude nutné provést „zá..ezy“ – zajistí Jenina s Jindrou Kočkou. 
5/ Byla podána informace, že druhý kontejner na české straně nebude. 
6/ Byla vyslovena pochvala Rosťovi Caklovi za zajištění p..epsání osadního ..ádu do 
elektronické podoby a jejího p..edání osadního ..ádu Obci Čížov. 
7/ Vyfrézovaný materiál bude použit u točny (zatáčky), dále ke studánce a nutná je rovněž 
oprava na české straně. 
Ř/ Podle informací obec provede odvodnění u p..ípojky u „chaty zeleniny“ Tomáše Marka. 
ř/ Byl projednán a schválen návrh, aby se sběr kovového odpadu uskutečnil pouze 1 den 
25.5.2016 po dobu 5 hodin (cca od 10,00 do 15,00 hod.). 
10/ Byla projednána situace ohledně p..ipraveného zvýšení stočného a s tím spojeného stavu 
p..ipojení chat na ve..ejnou kanalizaci. Je p..ipojeno málo chat a bude nutné, aby obec provedla 
kontrolu. Zároveň je nutné zajistit pravidelné vyvážení septiku ČOV. Bude vhodné provést 
p..ezkum výpočtu stočného. 
11/ Výbor schválil p..íspěvek na koncert Máji s Veronikou dne 16.7.2016. 
12/ Výbor upozornil na nutnost používání WC v budově u kurtů p..i akcích tam konaných na 
neomezování chata..ů v okolí kurtů. 
13/ Jenina vyzval chata..e k podpo..e nových provozovatelů hospody. 
14/ Termíny odvozu odpadků budou v létě častější – 1 x týdně namísto současných 1 x za 14 
dní. 
15/ František Tomek upozornil, že služba sečení trávy na pláži a jinde je nedostatečná, tráva 
je vysoká. 
16/ T. Marek upozornil na problém hranic pozemků na české straně p..i p..ípadné výstavbě 
garáže u chaty, kde v některých místech je p..íjezd p..es pozemky města. 
17/ P..íští schůzí je ve..ejná schůze dne 10.7.2016 v 10,00 hodin. 
Zapsal : Martin Vetchý