Příloha: Zpráva Spolku Osada Okrouhlík za rok 2020

Zápis z členské schůze

Spolku Osada Okrouhlík,

IČ: 03968863,

Konané dne 11.7.2021

U Hospody u Billa, Čížov č. ev. 1

 

 

Dle pozvánky zaslané osadním výborem

 

Přítomní: 

dle přílohy – seznamu účastníků členské schůze (příloha č. 1 zápisu)

schůze je usnášeníschopná

 

Jednání vedl předseda spolku Josef Špát 

 

Nejprve  uvítal starostu Čížova pana Moravce

 

Připomněl dodržování osadního řádu. 

 

Informoval, že bude kromě kontejnerů na plast a sklo nově kontejner na papír. Požádal pana starostu, zda by bylo možné zpevnit plochu pod kontejnery s tím, že by obec zaplatila materiál a Osada by zajistila práci. Starosta s tímto návrhem vyslovil souhlas.

 

Zmínil se o akcích na Okrouhlíku, poděkoval za jejich realizaci Zdeňku Krejčímu. Aleš Průcha se uvolil pomáhat s některými akcemi, s čímž Zdeněk souhlasí.

 

Informoval o jednání s obcí, která po dokončení vodovodu a těžby hodlá vyspravit poškozené cesty. 

 

Předseda informoval členskou schůzi, že Spolkem bude spolufinancováno ozvučení, které bude využíváno pro osadní účely, tedy osadní táborák, Okrouhlický kotlík a jiné osadní veselice.

 

Miloš Kratochvíl a Rostilav Cakl prosekali hráz, za což jim patří dík a finance na PHM.

 

Na podzim budou vyřezány keře na hrázi.

 

Předseda vyzval k pomoci při přípravě osadního táboráku.

 

Děkuje Luboši Bobkovi za starost o čističku.

 

Požádal o sdělení pana starostu

 

Starosta upozornil, že až se dokončí vodojem, budou se dělat na příjezdové cestě v Čížově jednotlivé domácí přípojky, což neomezí zásadně provoz, ale žádá o rozumný přístup osadníků při realizaci přípojek a příjezdu na osadu.

 

K dotazu, co bude provedeno s uhynulými stromy sdělil, že je obec ponechala při vědomí, že mohou spadnout pro účely stínění a vysemenění. 

Na dotaz, zda e-maily předané obci by mohly být použity pro zaslání povolenek k vjezdu sdělil, že se nejedná o jeho agendu a věc prověří. 

 

Zdeněk Kroupa položil starostovi otázku, jak bude obec hospodařit s rybníkem v případě, že se Spolek o pronájmu s obcí nedohodne a zda by obec byla ochotna jednat o pronájmu rybníku i za nižší, případně symbolickou cenu. Zdůraznil, že oblast Okrouhlíku má i rekreační funkci nadregionálního významu a rybník je využívám k rekreaci ze značné části i jinými návštěvníky. 

 

Starosta odpověděl, že cena je pevně stanovena a v případě nedohody bude obec disponovat s rybníkem podle vlastního uvážení.

 

Další otázky na starostu nebyly, proto starosta odešel.

 

Ekonomka Spolku Jitka Teichmanová sdělila výsledky hospodaření a přednesla zprávu o hospodaření.

 

Petr Panský sdělil, že on a několik dalších chat mají problém s příjezdem na svůj pozemek, což způsobuje zejména problémy s vyvážení fekálií.  Rovněž není vyřešeno napojení na kanalizaci. 

Na to mu odpověděl předseda, že je to soukromo -  právní problém, který musí řešit sám,   Spolek jej ani nikoho jiného v soukromém jednání s obcí, stavebním úřadem a vlastníky pozemků zastoupit nemůže.

 

Ferik vznesl dotaz na smlouvu o provozování rybníka Spolkem. Přítomní informovali, že obec akceptovala nabídku Spolku na nájem za cenu 26.000,-Kč ročně s tím, že připravuje smlouvu s bližšími podmínkami.

 

Jarka Faráriková vyjádřila pochybnost o správnosti záměru na pronájem rybníka, který může znamenat pro Spolek finanční zátěž.

 

Zdeněk Kroupa sdělil, že starosta připouští v případě nezájmu Spolku jakékoli jiné komerční využití rybníku, rybník není oficiální rekreační nádrží a obec jej může pronajmout nebo provozovat libovolně bez ohledu na osadu a potřeby rekreace.

 

Tonda Průcha vystoupil s důrazným apelem na přítomné a podpořil pronájem s tím, že rybník je součástí osady, jeho rekonstrukci provedli osadnice a osadníci tvrdou prací vlastními rukami. Bez rybníku nebude osada. 

 

Poté dal předseda hlasovat o potvrzení zájmu Spolku o pronájem rybníku a pověření výboru v této věci.

V hlasování byli všichni členové pro, nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel.

 

Čížov dne 11.7.2021

 

 

Zapisovatel: Tomáš Marek                                                         Předseda: Josef Špát 

 

Příloha: Zpráva Spolku Osada Okrouhlík za rok 2020