zápis ze schůze 6.10 2018

Schůze 3.11 2018 bude mimořádně na tenisovém kurtu.

Zápis ze schůze osadního výboru osady Okrouhlík ze dne  6.10.2018

Přítomni : pp. Josef Špát, Martin Vetchý,  Ivan Škrabal, Milada Bobková,  Rostislav Cakl, Jindra Kočka, Pavel Prokš, Jan Prokš, Tomáš Marek, Jirka Řezníček, Zdeněk Krejčí, Luboš Novák, Pavel Chromý, Jitka Teichmannová

 

1/ Schůzi zahájil a řídil předseda Josef Špát.   

2/ Oprava studny zatím neproběhla, studna zatím funguje, úkol se přesouvá na jaro. Je třeba vymyslet postup.

3/ Úpravu povrchu hráze - odstranění boule provedli Jindra Kočka s Jeninou Prokšem, je třeba zaplnit díru vhodným materiálem – canadar-mix.

4/ Při jarních pracích bude třeba opravit kameny na molu na hrázi.

5/ Je třeba  zjistit názory mladých osadníků na dění v osadě a více je zapojit.  

6/ Oprava cesty za chatami na druhé straně zatím neproběhla, úkol zůstává..

7/ Je nutné nalézt znalce na posouzení úprav hráze, jak bylo dohodnuto  společně s obcí.

8/ Výbor ocenil, že nepořádek podél cesty a kolem hospody poctivě uklízí pan Zbyněk Trnka.

9/ Dalším úkolem na jaro bude ořezání keřů na hrázi.

10/ Výbor odsouhlasil úhradu opravy domény.

11/  Jitka Teichmannová poreferovala o stavu členské základny spolku, je celkem 58 členů, 1 nemá uhrazen roční členský příspěvek. Byly odsouhlaseny výdaje za rok 2018.  

12/ Luboš Novák informoval, že u kontejnerů přibyl jeden  nový na papír. V zimě mimo sezónu budou v provozu 2 kontejnery na běžný odpad.

13/ O veřejném projednání územního plánu referoval Tomáš Marek :

  • byly akceptovány všechny připomínky, nové chaty se nebudou stavět, ani v prostoru louky, ani u „Zeleniny“,
  • hřiště na tenis a na fotbal – jsou zakresleny barvou pro individuální rekreaci, je třeba vést jako sportoviště,
  • nejsou zakresleny cesty, při zalesňování mohou nastat problémy, byly proto uplatněny připomínky.

14/ Byl konstatován špatný stav příjezdové cesty od Čížova, obec zatím opravu neprovedla.

15/ Byla předběžně projednána organizace Mikuláše – 8.12.2018.

16/ Příští schůze se koná 3.11.2018 v 10,00 hodin.

 

Zapsal : Martin Vetchý