Zápis z veřejné schůze spolku Osada Okrouhlík ze dne  12.7.2020

 

Přítomni : členové spolku dle presenční listiny, hosté

 

1/ Schůzi zahájil a řídil předseda osadního výboru a spolku Josef Špát.  Přivítal členy spolku,  ostatní osadníky  a další hosty schůze.

2/ Předseda v úvodu veřejné schůze předal zasloužilým členům osadního výboru  pamětní plakety a poděkoval jim za mnohaletou spolupráci.

3/ Předseda dále

 • omluvil pana starostu obce Čížov za jeho neúčast na schůzi ze závažných důvodů,
 • vyslovil poděkování Jiřímu Řezníčkovi a Zdeňku Kroupovi za práci na publikaci k 75 výročí osady,
 • informoval, že s ohledem na počet chat v osadě (146) je pouze cca polovina chatařů členem spolku, přitom z příspěvků členů spolku se hradí náklady na odvoz kovového odpadu, dárky dětem při dětských akcích, náklady na další akce na osadě, kterých se účastní všichni, přitom členský roční příspěvek je pouze 200,- Kč.
 • upozornil na nutnost dodržování pořádku na osadě,
 • k problematice kanalizace uvedl, že pokud chataři nejsou připojeni na veřejnou kanalizaci, může obecní úřad kontrolovat doklad o vyvážení septiků nebo jímek na vyvážení, část chat je připojena „načerno“,
 • upozornil, že při pořádání akcí na chatách jsou často odpadky vyhazovány volně kolem chat namísto řádného ukládání do připravených kontejnerů.

4/ Martin Vetchý informoval o připravované výstavbě vodojemu pro obec Čížov u okraje lesa poblíž příjezdové komunikace a následné výstavbě vodovodu do obce a je nutné počítat s omezeními při příjezdu do osady. V této souvislosti by mohl nastat stav, kdy bude  nutné využívat i cestu od Vysoké, která je úzká a ve špatném stavu. V této věci proběhlo úvodní jednání s městem, které je vlastníkem této cesty, s dotazem na možné úpravy pro její lepší sjízdnost a možnost vyhýbání vozidel.

5/ Zdeněk Krejčí informoval o přípravách společenských a dětských akcí pro prázdninovou sezónu, zatím to zvládá, ale je nutné, aby se do budoucna zapojili i jiní osadníci.

6/ Tomáš Marek informoval o skutečnosti, že Obec Čížov hledá nájemce rybníka Střední Okrouhlík a je namístě otázka, zda by si rybník neměla pronajmout osada, tedy spolek, aby jeho využití bylo v souladu se zájmy chatařů. Osada by v tomto případě zodpovídala za využití rybníka včetně  rybaření (povolenky) a rekreaci a za údržbu hráze. Pokud by se osada rozhodla se přihlásit do výběrového řízení, šlo by o doplňkové podnikání a je nutná změna stanov spolku.  Zdeněk Kroupa v této souvislosti informoval o rybaření, voda se vyčistila, když by však došlo ke změně využití na hospodářské, povede to k dalšímu znečištění rybníka. Bylo by proto dobré, aby rybník nebyl hospodářsky využívaný.

V následujícím hlasování podpořilo pronájem rybníka ze strany spolku 38 členů, 2 byli proti a jeden se zdržel. Při hlasování o změně stanov bylo pro změnu 41 členů spolku, nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel hlasování.

7/ Jitka Teichamnnová podrobně informovala o stavu účtu a pokladny spolku.

8/ Luboš Novák informoval o odpadech na osadě :

 • je instalován kontejner na bioodpad, proto je zbytečné jej pálit,
 • jsou instalovány 4 kontejnery na komunální odpad, jsou pravidelně vyváženy, pokud jsou plné, je vhodné s odpady počkat na vyvezení, než je skládat u kontejnerů,
 • není vhodné posílat s odpady malé děti, které nejsou způsobilé k otevření, řádnému uložení a uzavření kontejnerů,
 • do kontejnerů na plasty je nutné plastové lahve sešlápnout, aby nezabíraly zbytečně místo,
 • objemný odpad je vyvážen jednou za rok,
 • kovový odpad si platíme sami (platí jej členové spolku i pro ostatní)

9/ Rosťa Cakl vyzval chataře k účasti na přípravě táboráku, brigáda je 24.7.

10/ Luboš Bobek obšírně informoval o provozu kanalizace a ČOV :

 • jde o kořenovou ČOV, kanalizační síť je 2257 m dlouhá, je zde tříkomorový septik, kde zůstávají splašky, za přepadem je kořenové pole, kde vodu čistí rákos a orobince, které spotřebovávají dusík, septik je vyvážen na ČOV do Jihlavy,
 • do provozu byla uvedena 25.6.2014, projektovaná životnost je 15-20 roků, hygienická služba ČOV pravidelně kontroluje, vždy je to v pořádku
 • jsou napojeni i někteří chataři, kteří neplatí,

Předseda spolku poděkoval Luboši Bobkovi za vzornou správu a údržbu, účastníci schůze ocenili potleskem.

11/ Diskuze :

 • Iva Honsová pozvala osadníky k chatě č. 115 na den 26.7. v 17,00 hodin na obnovu místa „U Obrázků“, kde na upravený zbytek kmenu stromu bude instalován nový obrázek,
 • paní Karásková podala informaci, že do plastového odpadu lze dávat plechovky i víčka od jogurtů a podobné odpady,
 • Ondra Rybníček se dotázal, které faktory limitují životnost čističky na 15-20 roků,Jenina Prokš odpověděl, že životnost záleží na pískových filtrech , pokud se zanesou, musí se vyměnit folie mezi vrstvami, jde o nákladnou záležitost,
 • bylo upozorněno na vypadávající kameny na hrázi a zejména zabudovaná železa (žebřík), hrozí úrazy, jde o majetek obce, je nutné provést opravy a železa zajistit,
 • František Škrabal upozornil ohledně výstavby vodojemu anové kanalizace na komplikace při příjezdu do osady na možnost podat spolkem (jako právnickou osobou) námitky ve stavebním řízení, byla by proto vhodná schůzka se starostou (pokud se nemohl zúčastnit veřejné schůze), je dobré dohodnout s ním termíny schůzky pro projednání,
 • Luboš Novák informoval, že pan Myslivec daroval osadě u příležitosti 75. výročí osady 2 nové osadní vlajky,
 • Jiras Tomek upozornil na nedodržování ustanovení osadního řádu (vyhláška obce) o hluku, jde o obecně závazný předpis,
 • nedodržovány jsou i dopravní značky omezující tonáž vozidel na hrázi, Tomáš Marek informoval, že připomínky osady již vedly k omezení dopravy na hrázi,
 • Ivan Škrabal se vrátil k výstavbě vodojemu a vodovodu s nutností podat námitky k uzavření cesty,
 • František Škrabal upozornil na přemnožení potkanů v osadě a zejména v kanalizační síti, předseda poukázal na obecně závazný předpis, který povinnost deratizace ukládá obcím, hospoda již deratizaci provedla., je však nutné deratizovat celou síť,
 • Iva Honsová navrhla pro odvoz odpadů z jímek na vyvážení sdružit chataře, kteří nejsou napojeni na kanalizaci a tím snížit náklady,
 • v současné době, když je většina lesů v okolí chat v souvislosti s kůrovce vykácena, je vhodné projednat s orgány ochrany lesů a vlastníky lesů možnost napojení na kanalizaci, již nemůže dojít k narušení kořenů.

12/ Po skončení diskuze předseda schůzi ukončil.

 

Zapsal : Martin Vetchý