Nová stránkazápis ze schůze 5.9.2020

Zápis ze schůze osadního výboru osady Okrouhlík ze dne  5.9.2020

 

Přítomni : pp. Josef Špát,  Martin Vetchý,  Jiří Řezníček, Milada Bobková,   Rostislav Cakl, Zdeněk Krejčí,  Miloš Kratochvíl,  Pavel Prokš,  Tomáš Marek, Zdeněk Kroupa, Jitka Teichmannová, Jan Prokš, Luboš Novák

Omluveni : p. Jindra Kočka

 

1/ Schůzi zahájil a řídil předseda Josef Špát.  

2/ Bylo dohodnuto, že v rámci úspor energie zařídí Rosťa Cakl pro osadní akce LED osvětlení.

3/ S ohledem na stav mola a schůdků do rybníka podá předseda osadního výboru obci písemné upozornění na nebezpečí úrazů a nutnost opravy.

4/ K pronájmu rybníka není zatím žádná nová informace.

5/ Rosťa Cakl s Milošem Kratochvílem a Pepou Špátem trvale udržují trávník u kamenů na hrázi.

6/ Předseda jednal s obcí o možnosti prodlužování povolenek a zasílání vyúčtování poplatků elektronicky mailem, doporučuje se členům spolku a dalším chatařům zaslat obci mailovou adresu chataře.

7/ Jitka Teichmannová informovala o stavu financí spolku. Osadní výbor schválil dar Ivě Honsové ve výši 5.000,- Kč na vydařenou organizaci akce obnovení a otevření místa u  „U Obrázků“ a rovněž dar 4.200,- Kč Františku Škrabalovi na technické úpravy příjezdové komunikace od Vysoké.

8/ Do spolku vstoupili další členové, spolek má  82 členů.

9/ Předseda v souladu se stanovami odmítl přijetí pana Petra Špáta a paní Petry Novotné za členy spolku.

10/ Různé :

  • Tomáš Marek upozornil, že příští rok nebude k dispozici zvučení akcí
  • Luboš Novák upozornil na nepořádek u kontejnerů
  • Rosťa Cakl informoval o upozornění Jirase Tomka na potřebu pevných stolů ke zvučení, stávající stoly vyžadují opravu – výměnu desek
  • Jenina Prokš připomněl, že dosud neproběhlo jednání s ředitelkou ŘSD paní ing. Tesařovou ohledně příjezdu do osady z I/38 od Čížova
  • Jitka Teichmannová v souvislosti s plánováním akcí na příští rok upozornila na jejich finanční aspekty, bylo dohodnuto, že připraví rozpočet počítající se stávajícími akcemi, který se případně upraví podle protiepidemických omezení.

10/  Příští schůze se uskuteční v sobotu  3.10.2020 v 10,00 hodin.

 

Zapsal : Martin Vetchý