4.6.2016

Zápis ze schůze osadního výboru osady Okrouhlík ze dne  4.6.2016

Přítomni : pp. Josef Špát,  Zdeněk Krejčí, Jan Prokš,  Rostislav Cakl,  Martin Vetchý,  Pavel Prokš, Jiří Řezníček, František Tomek, Jitka Teichmanová, Jindřich Kočka,  Milada Bobková, Ivan Škrabal, Luboš Novák, Tomáš Marek

Omluveni : p. Pavel Chromý

1/ Schůzi zahájil a řídil předseda Josef Špát.  

2/ Martin Vetchý předložil návrh textu pozvánky na veřejnou schůzi, který byl poté výborem odsouhlasen. Martin Vetchý zajistí rozeslání pozvánek.  

3/ Předseda zkusí kontaktovat Jirase Tomka ohledně webových stránek.  

4/ Jindra Kočka provedl proměření trasy vodního pramene zásobujícího studánku a konstatoval, že trasa je odkloněna, možná vlivem nové soukromé soukromé  studny  nad studánkou. Bude nutné provést „zářezy“ – zajistí Jenina s Jindrou Kočkou. 

5/ Byla podána informace, že druhý kontejner na české straně nebude. 

6/ Byla vyslovena pochvala Rosťovi Caklovi za zajištění přepsání osadního řádu do elektronické podoby a jejího předání osadního řádu Obci Čížov. 

7/ Vyfrézovaný materiál bude použit u točny (zatáčky), dále ke studánce a nutná je rovněž oprava na české straně.

8/ Podle informací obec provede odvodnění u přípojky u „chaty zeleniny“  Tomáše Marka.

9/ Byl projednán a schválen návrh, aby se sběr kovového odpadu uskutečnil pouze 1 den 25.5.2016 po dobu 5 hodin (cca od 10,00 do 15,00 hod.). 

10/ Byla projednána situace ohledně připraveného zvýšení stočného  a s tím spojeného stavu připojení chat  na veřejnou kanalizaci. Je připojeno málo chat a bude nutné, aby obec provedla kontrolu. Zároveň je nutné zajistit pravidelné vyvážení septiku ČOV.  Bude vhodné provést přezkum výpočtu stočného. 

11/ Výbor schválil příspěvek na koncert Máji s Veronikou dne 16.7.2016.

12/ Výbor upozornil na nutnost používání WC v budově u kurtů při akcích tam konaných na neomezování chatařů v okolí kurtů. 

13/ Jenina vyzval chataře k podpoře nových provozovatelů hospody. 

14/ Termíny odvozu odpadků budou v létě častější – 1 x týdně namísto současných 1 x za 14 dní.

15/ František Tomek upozornil, že služba sečení trávy na pláži a jinde je nedostatečná, tráva je vysoká. 

16/ T. Marek upozornil na problém hranic pozemků na české straně při případné výstavbě garáže u chaty, kde v některých místech je příjezd přes pozemky města. 

17/  Příští schůzí je veřejná schůze dne 10.7.2016 v 10,00 hodin.

 

 

Zapsal : Martin Vetchý