2018

2018

Zápis z řádné valné hromady občanského sdružení Sportovní klub Okrouhlík, konané dne 2.6.201

1. Prezenční listina: bylo přítomno celkem 11 řádných a čestných členů, valná hromada je usnášení schopná. 

2. Valná hromada byla seznámena  s výsledky hospodaření za rok 2017.  Přijato jednomyslně.

3. Valná hromada byla seznámena s plánem akcí na kurtu na rok 2018:

16.6. 2018       Čtyřhry veteránů

21.7. 2018       Osadní dvouhry

4.8. 2018         Volejbal

11.8. 2018       Osadní čtyřhry

4. Valná hromada odsouhlasila jednomyslně poplatky na rok 2018. Všechny poplatky budou hrazeny jen v základní výši, což činí:

Členský příspěvek 300,- Kč 

Poplatek za neodpracovanou brigádu 500,- Kč

Poplatek za využití areálu sdružení k organizované akci 300,- Kč 

Všechny platby je možno platit pouze převodem:

účet č.178586694/0300, var. symbol je rodné číslo člena!

5. Při vystoupení člena ze sdružení vyplatí sdružení vystupujícímu členovi 13 500,-Kč, tento člen

už v r. 2018 příspěvky neplatí. Nový člen sdružení přijatý v roce 2018 zaplatí  16 000,-  Kč + řádné příspěvky. Člen sdružení, který dosáhne v r. 2018 věku 18 let, doplatí 14 500,- Kč.

6. V roce  2018 dosáhne 18 let Kristýna Prokšová a Jára Musil, budou-li chtít pokračovat v členství, musí doplatit každý 14 500,- Kč.

7. Z řad členstva vzešel návrh na pořízení umělých lajn na kurt. 

Hlasování: 

3 pro, 7 proti, 1 se zdržel

8. Valná hromada přijala informaci, že obec Čížov stanovila spolku stočné ve výši 1.380,- Kč. 

Při množství produkované odpadní vody a ubývající vodě ve studni valná hromada odmítla možnost individuálního měření odebíraní vody.

9. Valná hromada zvolila nový výbor na další funkční období. Byli zvoleni tito zástupci:

Ferik - 10 hlasů, Ťup - 10 hlasů, Kendys - 9 hlasů, Luboš - 8 hlasů, Pták - 7 hlasů

 

Okrouhlík 2.6.2018

 

František Škrabal                                                                                Zdeněk Kroupa 

předseda sdružení                                                                               člen výboru, zapisovatel 

Sp