2016

2016

Zápis z řádné valné hromady občanského sdružení Sportovní klub Okrouhlík, konané dne 3.6.20161. Prezenční listina: přítomno 9 řádných a 2 čestní členové, valná hromada je usnášení schopná.

2. Valná hromada byla seznámena  s výsledky hospodaření za rok 2015.
Přijato jednomyslně.

 

3. Valná hromada odsouhlasila jednomyslně poplatky na rok 2016. Všechny poplatky budou hrazeny jen v základní výši, což činí:

Členský příspěvek 300,- Kč 

Poplatek za neodpracovanou brigádu 500,- Kč

Poplatek za využití areálu sdružení k organizované akci 300,- Kč 

 

Všechny platby je možno platit pouze převodem:
účet č.178586694/0300, var. symbol je rodné číslo člena!

 

5. Při vystoupení člena ze sdružení vyplatí sdružení vystupujícímu členovi 13 500,-Kč, tento člen už v r. 2016 příspěvky neplatí. Nový člen sdružení přijatý v roce 2016 zaplatí  16 000,-  Kč + řádné příspěvky. Člen sdružení, který dosáhne v r. 2016 věku 18 let, doplatí 14 500,- Kč.

 

8. Valná hromada byla seznámena s vystoupením p. Jokla a p. Konečného nejml. a přijala za přidruženého člena Mirka Šimánka jr., nar. 13.2.2009

 

9. Valná hromada akceptovala požadavek sousedů tenisového kurtu, aby členové nevykonávali malou potřebu u potoka za klubovnou.

 

Je zakázano močit za u potoka za klubovnou!!!

 

 

10. Valná hromada vyslovila souhlas se záměrem vybudovat na svém pozemku tenisovou zeď a pověřila Zdeňka Kroupu vypracováním studie na tuto zeď.

 

 

František Škrabal
předseda sdružení


Zdeněk Kroupa
člen výboru, zapisovatel