2012

2012

Zápis z řádné valné hromady občanského sdružení Sportovní klub Okrouhlík, konané dne 2.6.20121. Prezenční listina: přítomno 11 řádných a čestných členů, valná hromada je usnášení schopná.

2. Valná hromada byla seznámena  s výsledky hospodaření za rok 2011.
Přijato jednomyslně.

 

3. Předseda sdružení František Škrabal seznámil valnou hromadu s plánem sportovních akcí na rok 2012. Tento program je zveřejněn na osadní vývěsce a webových stránkách Okrouhlíku www.osada-okrouhlik.cz.


4. Předseda sdružení František Škrabal seznámil valnou hromadu se situací ve výstavbě klubovny.

 

V roce 2012 bude klubovna opatřena fasádou. Po diskuzi bylo hlasováno o návrhu barvy fasády „zelená jako staré jehličí“.

Pro bylo 10 členů

Zdržel se 1 člen

5. Valná hromada odsouhlasila výši členských příspěvků na rok 2012.

500,- Kč řádný čl. příspěvek na tenis + 1000,- Kč na rozvoj areálu sdružení.
200,- Kč řádný čl. příspěvek na nohejbal + 1000,- Kč na rozvoj areálu sdružení.
100,- Kč řádný čl. příspěvek na volejbal + 1000,- Kč na rozvoj areálu sdružení.
Přijato jednomyslně.

 

Všechny platby je možno platit pouze převodem:
účet č.178586694/0300, var. symbol je rodné číslo člena!

6. !!!POZOR!!! Byl přijat návrh: Při úhradě členského příspěvku na rok 2012 po datu 31.7.2012 byde každý opožděný členský příspěvek navýšen o  1 000,- Kč.

Přijato valnou hromadou jednomyslně.

 

7. Při vystoupení člena ze sdružení vyplatí sdružení vystupujícímu členovi 11 500,-Kč, tento člen už v r. 2012 příspěvky neplatí. Nový člen sdružení přijatý v roce 2012 zaplatí  14 000,-  Kč + řádné příspěvky. Člen sdružení, který dosáhne v r. 2012 věku 18 let, zaplatí 12 500,- Kč.

 

 

8. Členové sdružení  František Tomek a Tomáš Svítil oznámili vystoupení ze sdružení. Každý z nich bude vyplacen částkou 11 500,- Kč. 

 

9. Za čestného člena sdružení byl navržen Aleš Průcha. 

Návrh byl přijat jednomyslně

 

 

12. Volby výboru sdružení na příští dva roky:

František Škrabal 11 hlasů
Aleš Průcha 10 hlasů
Zdeněk Kroupa 8 hlasů
Luboš Novák 8 hlasů
Josef Zeman 8 hlasů

13. Diskuze

 

V diskuzi byl opakovaně zdůrazněn požadavek na DODRŽOVÁNÍ POŘÁDKU V KLUBOVNĚ I NA CELÉM KURTU!

 

Dále člen sdružení Jan Raclavský vyslovil poděkování dlouholetému předsedovi sdružení Františku Škrabalovi.

 

V reakci na toto poděkování člen sdružení Igor Škrabal prohlásil o členu sdružení Janu Raclavském, že leze předsedovi Františku Škrabalovi do p****e.

Tím bylo jednání valné hromady bez další diskuze zakončeno.

 

 

 

 

 

František Škrabal
předseda sdružení


Zdeněk Kroupa
člen výboru, zapisovatel