2011

2011

Zápis z řádné valné hromady občanského sdružení Sportovní klub Okrouhlík, konané dne 4.6.20111. Presenční listina: přítomno 12 řádných a čestných členů, valná hromada je usnášení schopná.

2. Návrh programu valné hromady byl přijat jednomyslně.

3. Valná hromada byla seznámena  s výsledky hospodaření za rok 2010.
Přijato jednomyslně.

 

4. Předseda sdružení Ing. František Škrabal seznámil valnou hromadu s plánem sportovních akcí na rok 2011. Tento program je zveřejněn na osadní vývěsce a webových stránkách Okrouhlíku www.osada-okrouhlik.cz.


5. Předseda sdružení Ing. František Škrabal seznámil valnou hromadu se situací ve výstavbě klubovny.

6. Valná hromada odsouhlasila výší členských příspěvků na rok 2011:

500,- Kč řádný čl. příspěvek na tenis + 1000,- Kč na rozvoj areálu sdružení.
200,- Kč řádný čl. příspěvek na nohejbal + 1000,- Kč na rozvoj areálu sdružení.
100,- Kč řádný čl. příspěvek na volejbal + 1000,- Kč na rozvoj areálu sdružení.
Přijato jednomyslně.

 

Všechny platby je možno platit pouze převodem:
účet č.178586694/0300, var. symbol je rodné číslo člena!

7. Členka sdružení  doc. MUDr. Pospíšilová J. požádala o převod svého členství včetně všech práv i závazků na svého vnuka  Marka Pospíšila .  

 

???Což je ovšem blbost, protože jak doc., tak  Marek jsou přidružení členové. Znamenat to může jen to,  že Markovi vyskočí na účtu u sdružení 10500,- Kč a nemusí nějakou dobu platit. Řádným členem za tu chatu je Martin.

 

8. Člen sdružení pan  Pavel Prokš. požádal o převod svého členství včetně všech práv i závazků na svého vnuka  Tomáše Svítila.  

 

9. Čestný člen sdružení pan Vladimír Konečný  požádala o převod svého členství včetně všech práv i závazků na svého vnuka Jiřího Jokla.. 

Všechny převody členství byly přijaty jednomyslně.

 

10. Při vystoupení člena ze sdružení vyplatí sdružení vystupujícímu členovi 10 500,-Kč, tento člen už v r. 2011 příspěvky neplatí.
Nový člen sdružení přijatý v roce 2011 zaplatí  …………???- Kč + řádné příspěvky

 

11. Předseda sdružení Ing. František Škrabal podal tuto informaci:

Pivovar Plzeňský Prazdroj poskytne sdružení jako sponzorský dar výčepní zařízení, které bude instalováno v klubovně. 

 

12. Je nezbytné zabezpečit pravidelný úklid klubovny v sezónních měsících květen až září. Tento úkol přijala paní Milena Offenbartlová. Výbor sdružení ověří účetní podmínky odměňování za tuto činnost.

 

 

František Škrabal
předseda sdružení


Zdeněk Kroupa
člen výboru, zapisovatel