2010

2010

Zápis z řádné valné hromady občanského sdružení Sportovní klub Okrouhlík, konané dne 5.6.2010

1. Presenční listina: přítomno 12 řádných a čestných členů, valná hromada je usnášení schopná.

2. Návrh programu valné hromady byl přijat jednomyslně.

3. Valná hromada byla seznámena s výsledky hospodaření za rok 2009.
Přijato jednomyslně.

 

4. Ing. František Škrabal seznámil valnou hromadu s plánem sportovních akcí na rok 2010.


5. Ing. František Škrabal seznámil valnou hromadu se situací ve výstavbě klubovny.

6. Příspěvky členů na rok 2010:

500,- Kč řádný čl. příspěvek na tenis + 1000,- Kč na rozvoj areálu sdružení.
200,- Kč řádný čl. příspěvek na nohejbal + 1000,- Kč na rozvoj areálu sdružení.
100,- Kč řádný čl. příspěvek na volejbal + 1000,- Kč na rozvoj areálu sdružení.
Přijato jednomyslně.

 

Všechny platby je možno platit pouze převodem:
účet č.178586694/0300, var. symbol je rodné číslo člena!

7. Členka sdružení paní Milena Offenbartlová požádal o převod svého členství včetně všech práv i závazků na svého vnuka  ???HOPA??? , nar. dne ?????? .  

Valná hromada projevila s tímto převodem členských práv souhlas 10ti hlasy, 0 proti, dva se hlasování zdrželi.

 

Současně valná hromada uložila výboru sdružení, aby ověřil, zda k převodu členství  je nutná změna stanov či zda stačí souhlas valné hromady. Po konzultaci s právníkem bylo konstatováno, že dostačující je souhlas valné hromady. Tím byl potvrzen  výše uvedený převod členství.

 

8. Pan Ladislav Konečný, nar. ???? byl navržen za čestného člena sdružení. 

Přijato jednomyslně.


9. Přihlášeni byli noví členové:

David Kubiš, nar. 29.3.2003

Jan Prokš nejmladší, nar. 30.8.1999

Valná hromada s jejich přijetím souhlasí jednomyslně.

10. Při vystoupení člena ze sdružení vyplatí sdružení vystupujícímu členovi 9 500,-Kč a v r. 2010 už příspěvky neplatí.
Nový člen sdružení přijatý v roce 2013 zaplatí 13 000,- Kč + řádné příspěvky

 

11. Ing. Jan Prokš podal tuto informaci:
Byly provedeny úkony pro možnost odkoupení části pozemků přiléhajících ke kurtu. Pozemky byly vyjmuty z PUPFL a obec Čížov je může odprodat.

 

12. Volby výboru sdružení na příští dva roky:

František Škrabal 12 hlasů
Aleš Průcha 12 hlasů
Zdeněk Kroupa 11 hlasů
Luboš Novák 11 hlasů
Pavel Prokš 10 hlasůFrantišek Škrabal
předseda sdružení


Zdeněk Kroupa
člen výboru, zapisovatel