2003

2003

Zápis z řádné valné hromady občanského sdružení Sportovní klub Okrouhlík 7.6.03

 

1.Presenční listina -V.H. je usnášení schopná (z celkem 25 řádných + čestných členů přítomno 16)

 

2.Hospodaření za rok 2002 - schváleno jednomyslně

 

3.Odsouhlasení členské základny - byla schválena v rozsahu seznamu, který je v přiložené prezenční listině

Přidružení členové, kteří získali podíl na chatě, doloží tento podíl a stanou se členy řádnými.

Za přidružené členy byli přijati jednomyslně Standa Homola a Jan Pátek.

 

4.Výše a placení člen. příspěvků:

 návrh     500,- řád.č.      +            500,- na rozvoj                         tenis

               200,-                +            500,-                                         nohejbal

               100,-                +            500,-                                         volejbal

 

děti          500,-    tenis

               200,-        nohejbal    

               100,-        volejbal

 

Kdo dovrší 18 let - doplácí 4.500,-Kč

Při vystoupení sdružení vyplatí 3000,-Kč

Nový člen 6.500,- Kč

Jednomyslně přijato

Příspěvky je možno platit pouze převodem na účet č.178586694/0300, var. symbol je rodné číslo člena.

 

4.Brigády: kdo neodpracuje za rok 2003 2 hodiny brigády nejpozději do 31.10.2003, nebo je za něj neodpracuje někdo jiný, zaplatí:

1000,-Kč dospělí

500,-Kč do 18 let

pro 15                 proti 1           zdržel 0

 

5.Evidenci brigád a poplatků za hosty ve výši 50,-Kč za hodinu hraní povede Milena a Pavel.

Do 31.10.2003 člen uhradí převodem na účet sdružení platbu za neodpracované brigády a svoje hosty. 

Jednomyslně přijato

 

6.Termíny turnajů byly odsouhlaseny jednomyslně

 

7.V zájmu plného vytížení kurtu doporučuje valná hromada členům, kteří jsou na osadě celodenně, aby hrací hodiny využívali rovnoměrně i v ranních a dopoledních hodinách.

pro 13                proti 2         zdržel 1

 

8.Řízením a dohledem nad stavebními pracemi, které budou zahájeny po posledním turnaji sezóny, pověřuje val. hromada výbor sdružení.

 

9. Valná hromada bere na vědomí, že přístupová cesta na kurt není přes soukromý pozemek Mileny O. ani přes ostatní soukromé pozemky našich sousedů.